Tình hình hoạt động của doanh nghiệp tháng 1/2015

Theo gso.gov.vn

Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Trong tháng 01/2015, số doanh nghiệp thành lập mới của cả nước là 6867 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 31,7 nghìn tỷ đồng, xấp xỉ cùng kỳ năm 2014 về số doanh nghiệp và giảm 27,5% về số vốn đăng ký. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp trong tháng đạt 4,6 tỷ đồng, giảm 20,4%; số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 103, 5 nghìn người, giảm 7,4%.

Trong tháng Một, một số ngành, lĩnh vực hoạt động có sự gia tăng về doanh nghiệp thành lập mới so với cùng kỳ năm trước: Nghệ thuật, vui chơi và giải trí tăng 147,6%; giáo dục và đào tạo tăng 44,9%; kinh doanh bất động sản tăng 41,9%; dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác tăng 30,8%. Một số ngành có số doanh nghiệp thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm 2014: Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội giảm 42,9%; sản xuất, phân phối điện, nước, ga giảm 36,9%; khai khoáng giảm 19%; bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy giảm 14,6%.

Doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động và quay trở lại hoạt động

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh trong tháng của cả nước là 993 doanh nghiệp, giảm 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp giải thể phần lớn là những doanh nghiệp có quy mô vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng. Số doanh nghiệp gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động là 9772 doanh nghiệp, tăng 22,9%, bao gồm: 3367 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn; 6405 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 2872 doanh nghiệp.