Tình hình kinh tế năm 2014, triển vọng 2015 của Việt Nam


Kinh tế Việt Nam trong năm 2014 khả quan hơn 2013 với ổn định kinh tế vĩ mô được duy trì vững chắc, tăng trưởng kinh tế phục hồi rõ nét và đồng đều, thị  trường tài chính có những chuyển biến tích cực, cân đối ngân sách được cải thiện.  Khó khăn của của doanh nghiệp  và  hộ  gia đình cũng giảm bớt.

Sang năm 2015 tăng trưởng kinh tế sẽ tiếp tục xu thế phục hồi và mục tiêu tăng trưởng 6,2% là khả thi. Trong khi đó, môi trường kinh tế vĩ mô có điều kiện để duy trì ổn định, nhất là đối với mục tiêu kiểm soát lạm phát. Với dự báo giá dầu thế giới  trong  năm 2015 giảm 33% và giả định giá xăng dầu trong nước giảm tương ứng, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia ước tính giá thành sản phẩm sản xuất trong nước sẽ giảm 3%.

Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi do sự cải thiện về tiêu dùng và đầu tư tư nhân,  tăng  trưởng  trong  năm  vẫn  còn  những  khó  khăn  do:  (i)  kinh  tế toàn  cầu  phục  hồi  chậm  và  không  ít  bất  trắc; (ii)  giá  dầu  giảm  ảnh hưởng đến cân đối ngân sách và khả  năng đáp ứng vốn cho đầu tư phát triển; (iii) giá hàng hóa thế  giới  giảm, trong khi tốc độ  tăng  xuất khẩu đang có xu hướng giảm nhanh, nhất là khu vực nước ngoài.

Đây là những nhận định chủ yếu được nêu ra trong Báo cáo về tình hình kinh tế Việt Nam 2014 và triển vọng 2015 của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia.

Mời download nội dung báo cáo: bccp2014_12.pdf