Tình hình trích lập, sử dụng và số dư Quỹ BOG xăng dầu trong Quý III năm 2015

Bộ Tài chính

Tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính thông báo chi tiết về tình hình trích lập, sử dụng, số dư Quỹ BOG trong Quý III năm 2015 của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Theo đó,

1. Số dư Quỹ BOG tại thời điểm 30/6/2015: 1.794, 400 tỷ đồng.

2. Tổng số trích Quỹ BOG trong Quý III (từ ngày 01/7/2015 đến hết ngày 30/9/2015): 1.189,513 tỷ đồng.

3. Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý III (từ ngày 01/7/2015 đến hết ngày 30/9/2015): 355,315 tỷ đồng.

4. Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG: 2,822 tỷ đồng.

5. Số dư Quỹ BOG đến hết Quý III (đến hết ngày 30/9/2015): 2.776,368 tỷ đồng.

Đây là số liệu tổng hợp theo báo cáo của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu (số liệu trước soát xét).

Trong kỳ công bố Quý III, Quỹ BOG của Tổng công ty Thương mại và Đầu tư được sáp nhập với Quỹ BOG của Tổng Công ty Dầu Việt Nam (-144,949 tỷ đồng).

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo).