Tổng cục Dự trữ Nhà nước sẽ mua 200.000 tấn gạo và 80.000 tấn thóc nhập kho năm 2019


Tổng cục Dự trữ Nhà nước sẽ mua 200.000 tấn gạo và 80.000 tấn thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2019 theo Quyết định số 04/QĐ-TTg ngày 11/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2019, Tổng cục Dự trữ Nhà nước sẽ mua 200.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia.
Năm 2019, Tổng cục Dự trữ Nhà nước sẽ mua 200.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước vừa có báo cáo Bộ Tài chính về kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện mua lương thực nhập kho dự trữ quốc gia năm 2019. Cụ thể, đối với việc mua 200.000 tấn gạo, Tổng cục Dự trữ Nhà nước sẽ thực hiện đấu thầu rộng rãi trong nước theo quy định của Luật Đấu thầu và Luật Dự trữ quốc gia.

Tiêu chuẩn chất lượng gạo thực hiện theo quy định tại Thông tư số 205/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về tiêu chuẩn gạo dự trữ quốc gia (gạo loại 15% tấm, được xay xát từ thóc thu hoạch vụ Đông - Xuân Nam bộ năm 2019).

Để các đơn vị có thời gian đăng tin và chuẩn bị công tác đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã chỉ đạo các Cục Dự trữ Nhà nước hoàn thành đăng tải thông báo mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và trên Báo Đấu thầu.

Cùng với đó, các đơn vị phát hành hồ sơ mở thầu từ ngày 20/2 - 15/3/2019 (Luật Đấu thầu quy định phát hành hồ sơ mời thầu tối thiểu sau 3 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo mời thầu).

Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã chỉ đạo các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực tập trung đánh giá hồ sơ dự thầu, hoàn thiện ký kết, thực hiện hợp đồng mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia trong thời gian sớm nhất vì thời gian các đơn vị đánh giá hồ sơ dự thầu, phê duyệt kết quả, thương thảo và ký kết hợp đồng chậm nhất hoàn thành xong trước ngày 10/4/2019.

Đối với việc mua 80.000 tấn thóc, các đơn vị thực hiện mua trực tiếp rộng rãi của mọi đối tượng (không qua tổ chức đấu thầu) theo quy định của Luật Dự trữ quốc gia và Thông tư số 89/2015/TT-BTC ngày 11/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn nhập xuất, mua bán hàng dự trữ quốc gia.

Tiêu chuẩn chất lượng thóc thực hiện theo quy định tại Thông tư số 53/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ Tài chính về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia…

Việc mua thóc sẽ được triển khai trên địa bàn có kho dự trữ và theo thời vụ thu hoạch lúa Đông Xuân năm 2019 của từng vùng miền. Cụ thể, đối với các đơn vị tại Nam Bộ, căn cứ tiến độ thu hoạch vụ lúa Đông - Xuân tại Nam Bộ năm 2019, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã phê duyệt kế hoạch mua 9.500 tấn tại Nam Bộ từ ngày 1/3/2019 gồm các Cục: TP. Hồ Chí Minh mua 2.000 tấn; Đông Nam Bộ mua 1.500 tấn; Cửu Long mua 2.800 tấn và Tây Nam Bộ mua 3.200 tấn. Thời gian mở kho mua từ 1/3/2019 đến hết 30/4/2019.

Đối với các đơn vị tại Nam Trung Bộ (gồm: Nam Trung Bộ, Nghĩa Bình, Đà Nẵng) mua 14.000 tấn; dự kiến mở cửa kho mua từ 15/4 - 15/6/2019.

Đối với các đơn vị tại Bắc Trung Bộ (các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: Bình Trị Thiên, Nghệ Tĩnh, Thanh Hóa) mua 26.500 tấn; dự kiến mở cửa kho mua từ 1/6 - 1/8/2019.

Đối với các đơn vị tại miền Bắc (các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: Hà Nam Ninh, Thái Bình, Đông Bắc, Hải Hưng, Hà Bắc, Bắc Thái, Vĩnh Phú, Hà Nội) mua 30.000 tấn; dự kiến mở cửa kho mua từ 15/6 -15/8/2019.