Bổ sung 553 tỷ đồng mua bù gạo dự trữ quốc gia

Theo Nguyễn Hoàng/chinhphu.vn

Với 100% ý kiến tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia theo Tờ trình của Chính phủ.

Phiên họp thứ 19 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Nguồn: internet
Phiên họp thứ 19 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Nguồn: internet
Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 19, sáng 12/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia.

Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trình bày Tờ trình của Chính phủ về bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia.

Theo đó, từ ngày 1/4/2016-30/6/2017, để cứu trợ cho nhân dân các địa phương tại các vùng bị thiên tai, lũ lụt, hỗ trợ dịp Tết Nguyên đán, cứu đói thời kỳ giáp hạt và viện trợ quốc tế, Thủ tướng Chính phủ đã có các quyết định giao cho Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền từ nguồn dự trữ quốc gia 58.885 tấn gạo, tương ứng với số vốn khoảng 553 tỷ đồng.

Đến nay, Bộ Tài chính đã thực hiện xong việc xuất cấp số lượng gạo nêu trên, bảo đảm nhanh chóng, kịp thời, phân bổ đúng đối tượng, góp phần ổn định đời sống nhân dân.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 7, Khoản 2 Điều 12 và Khoản 1 Điều 13 Luật Dự trữ quốc gia, căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao và cân đối ngân sách Nhà nước, Chính phủ trình UBTVQH bổ sung dự toán 553 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2017 cho Bộ Tài chính để mua bù 58.885 tấn gạo đã xuất cấp từ nguồn dự trữ quốc gia để cứu trợ, viện trợ từ ngày 1/4/2016-30/6/2017.

Báo cáo thẩm tra việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia của Ủy ban Tài chính-Ngân sách (Ủy ban TCNS) cho rằng, trước diễn biến bất thường của thiên tai ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân, việc bảo đảm lượng gạo hỗ trợ cứu đói cho người dân là nhiệm vụ bức thiết, được ưu tiên đặt lên hàng đầu, bảo đảm thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật Dự trữ quốc gia: “Hàng dự trữ quốc gia phải được quản lý chặt chẽ, an toàn, bí mật theo quy định của pháp luật; chủ động đáp ứng kịp thời yêu cầu, mục tiêu của dự trữ quốc gia”.

Đồng thời, để bảo đảm mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dự trữ quốc gia và đúng với quy định của pháp luật về dự trữ quốc gia, Ủy ban TCNS cho rằng, việc bổ sung dự toán 553 tỷ đồng để mua bù số gạo đã xuất cấp từ nguồn dự trữ quốc gia để cứu trợ, viện trợ từ ngày 1/4/2016-30/6/2017 như đề nghị của Chính phủ là cần thiết.

Về thẩm quyền, Ủy ban TCNS, cho rằng, theo quy định tại khoản 2 Điều 12 của Luật Dự trữ quốc gia thì UBTVQH có nhiệm vụ, quyền hạn “Quyết định mức bổ sung từ ngân sách Trung ương cho dự trữ quốc gia hằng năm”; khoản 1 Điều 13 quy định Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn “Trình UBTVQH quyết định mức bổ sung từ ngân sách Trung ương cho dự trữ quốc gia hằng năm”, vì vậy, việc Chính phủ trình UBTVQH xem xét, quyết định việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia là đúng thẩm quyền.

Về nguồn vốn, theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, dự phòng ngân sách Nhà nước sử dụng để chi phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm hoạ, dịch bệnh, cứu đói; nhiệm vụ quan trọng về quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ cần thiết, cấp bách khác thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp mình mà chưa được dự toán. Việc sử dụng dự phòng ngân sách Trung ương là thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể cho những nhiệm vụ cấp bách phát sinh ngoài dự toán (Khoản 3 Điều 10 của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015). Do đó, nhất trí với đề nghị của Chính phủ về việc trích 553 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2017 để bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia.

Trên cơ sở các ý kiến nêu trên, Ủy ban TCNS đã dự thảo Nghị quyết của UBTVQH theo hướng nhất trí với đề xuất của Chính phủ về việc  bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia.

Phát biểu ý kiến tại phiên họp, các thành viên UBTVQH bày tỏ đồng tình với các nội dung của Tờ trình cũng như Báo cáo thẩm tra. Với 100% ý kiến tán thành, UBTVQH đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia theo Tờ trình của Chính phủ.