Tổng cục Dự trữ Nhà nước siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong triển khai thực hiện nhiệm vụ

Văn Trường

Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tại Văn bản số 1246/TCDT-CP ngày 25/8/2020 của Tổng cục DTNN nêu rõ, thời gian qua, các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục DTNN đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; công tác nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc gia (DTQG) được thực hiện theo quy định; việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính và thi hành công vụ được tăng cường; công tác phối hợp giữa các đơn vị cũng đã có những chuyển biến tích cực…

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về DTQG, tập trung triển khai, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, trong thời gian tới, Tổng cục DTNN yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc tập trung quán triệt thực hiện đầy đủ các nội dung theo Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 03/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với công chức, viên chức.

Đồng thời, tăng cường kiểm soát quyền lực, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác quản lý cán bộ và thực thi công vụ; chống chạy chức, chạy quyền tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính. Trong đó, cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng về quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính về công tác quản lý cán bộ, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ…

Tổng cục DTNN cũng yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc tăng cường công tác tự kiểm tra kho DTQG; chú ý kiểm tra trước, trong và sau mỗi đợt nhập, xuất hàng DTQG và báo cáo kết quả về Tổng cục DTNN.

Nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý hàng DTQG, Tổng cục DTNN cho biết, cán bộ công chức, người lao động trong ngành DTNN cần tăng cường công tác rà soát, cập nhật hệ thống văn bản liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn kho, hàng DTQG để thực hiện theo đúng quy định. Cùng với đó, thường xuyên theo dõi, quản lý tích lượng kho DTQG của đơn vị quản lý để sẵn sàng phục vụ cho công tác điều hành nhập xuất, mua bán, điều chuyển hàng DTQG.

Ngoài các nội dung trên, Tổng cục DTNN cũng yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao như: Công tác quản lý chất lượng vật, thiết bị cứu hộ, cứu nạn DTQG; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn…