Tổng cục Hải quan giải đáp vướng mắc về phân loại mặt hàng tàu thủy

PV.

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 1467/TCHQ-TXNK giải đáp vướng mắc về phân loại mặt hàng tàu thủy.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Trước đó, Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 72/TCTST-KHKD ngày 22/01/2021 và Công văn số 191/TCTST-KHKD ngày 09/3/2021 của Tổng Công ty Sông Thu về áp mã HS mặt hàng tàu thủy.

Để giải đáp vướng mắc của Tổng Công ty Sông Thu, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 1467/TCHQ-TXNK ngày 31/3/2021 trong đó có viện dẫn các quy định pháp luật để giải đáp cho Công ty .

Cụ thể, theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính và Thông tư số 09/2014/TT-BTC ngày 15/02/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính thì nhóm 89.01 gồm các hàng hóa là “Tàu thủy chở khách, du thuyền, phà, tàu thuỷ chở hàng, xà lan và các tàu thuyền tương tự để vận chuyển người hoặc hàng hóa” 

Phân nhóm 8901.10 gồm các hàng hóa là “Tàu thủy chở khách, du thuyền và các tàu thuyền tương tự được thiết kế chủ yếu để vận chuyển người; phà các loại:” Phân nhóm 8901.90 gồm các hàng hóa là “Tàu thuyền khác để vận chuyển hàng hóa và tàu thuyền khác để vận chuyển cả người và hàng hóa:”. 

Căn cứ vào quy định trên, Tổng cục Hải quan đề nghị Tổng Công ty Sông Thu căn cứ hàng hóa thực tế tại thời điểm xuất khẩu, nhập khẩu để xác định trường hợp là tàu thủy được thiết kế để vận chuyển người thì thuộc phân nhóm 8901.10, trường hợp là tàu thủy được thiết kế để vận chuyển hàng hóa hoặc để vận chuyển cả người và hàng hóa thì thuộc nhóm 8901.90. 

Đối với 02 tờ khai xuất khẩu tại chỗ số 30365777812 và 30365782163 ngày 17/12/2020, đã khai mã số 8901.10.60, doanh nghiệp xác định các tàu này là tàu vận chuyển hàng hóa hoặc vận chuyển cả người và hàng hóa thì phân loại vào phân nhóm 8901.90.

Đồng thời, doanh nghiệp thực hiện khai sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.