Tổng cục Thuế đã tiếp nhận hơn 14.500 hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất


Sau một tuần thực hiện Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, đã có hơn 14.500 hồ sơ nộp đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Thời hạn nộp hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất sẽ tiếp tục được tiếp nhận đến hết ngày 30/7/2020.
Thời hạn nộp hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất sẽ tiếp tục được tiếp nhận đến hết ngày 30/7/2020.

Tổng cục Thuế cho biết, chỉ sau một tuần thực hiện Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, đã có hơn 14.500 hồ sơ nộp đề nghị gia hạn của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc diện được áp dụng quy định.

Theo quy định của Nghị định số 41, thời hạn nộp hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất sẽ tiếp tục được tiếp nhận đến hết ngày 30/7/2020.

Tổng cục Thuế cho biết, đã triển khai gấp các giải pháp công nghệ thông tin hỗ trợ, vì vậy, các đơn vị, cá nhân có thể gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất bằng hình thức điện tử.

Hiện nay trên 98% người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức và một số người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân kinh doanh đã thực hiện thủ tục khai thuế điện tử trên cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế, hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia, do đó việc gửi giấy đề nghị gia hạn và tiếp nhận thủ tục bằng hình thức điện tử khá thuận lợi.