Trả nợ tiền sử dụng đất quá hạn theo giá thời điểm nào?

Theo chinhphu.vn

Khi thanh toán nợ, người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận và được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm; Sau 5 năm mà chưa trả hết nợ thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm trả nợ.

Khi thanh toán nợ, người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nguồn: internet
Khi thanh toán nợ, người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nguồn: internet

Năm 2010, bà Lê Hồng Vân (TP. Hồ Chí Minh) chuyển mục đích sử dụng 516,8 m2 đất nông nghiệp thành thổ cư và được cấp sổ đỏ, ghi nợ tiền sử dụng đất số tiền 434.112.000 đồng. Sau đó bà xây dựng nhà và làm thủ tục hoàn công vào năm 2014, được cấp sổ hồng.

Trong sổ hồng ghi nợ tiền sử dụng đất 343.000.200 đồng theo Thông báo số U20144323-N/TB-CCT-TBA ngày 6/10/2014 của Chi cục Thuế quận Thủ Đức.

Ngày 10/7/2018, bà Vân đến Chi cục Thuế quận Thủ Đức để xin xóa nợ thì Chi cục Thuế trả lời, bà nợ tiền sử dụng đất từ năm 2010, đến nay là năm 2018 đã hết hạn 5 năm và sẽ chuyển hồ sơ của bà qua Phòng Tài nguyên và Môi trường để tính lại số tiền nợ theo giá hiện tại.

Bà Vân đề nghị giải đáp, trong sổ hồng ghi thời gian ghi nợ là tháng 10/2014 với số tiền nợ 343.000.200 đồng là chưa tới hết hạn, nhưng tại sao Chi cục Thuế cho biết giấy này chỉ là hoàn công nên không được tính (trong khi đó sổ đỏ của bà đã hủy lúc xin hoàn công và được cấp bằng sổ hồng. Bây giờ Chi cục Thuế quận Thủ Đức đang chuyển cho Phòng Tài nguyên và Môi trường để tính nợ đất mới cho bà vì cho rằng bà đã nộp quá hạn 3 năm)?

Về vấn đề này, Chi cục Thuế quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 8, Điều 2 Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung  một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, bổ sung Khoản 4, Khoản 5 vào Điều 15 về thời hạn tiền sử dụng đất và các khoản thu khác:

“4. Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 6, Điều 8 Nghị định này và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà chưa có khả năng tài chính để nộp tiền sử dụng đất có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi “nợ tiền sử dụng đất” trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư.

Khi thanh toán nợ, người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được trả nợ dần khi có khả năng về tài chính trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm trả nợ.

Đối với trường hợp đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3/2011 mà chưa thanh toán nợ thì nay được áp dụng quy định về thanh toán nợ tại Nghị định này; trong thời hạn tối đa là 5 năm kể từ ngày 1/3/2011, người sử dụng đất được thanh toán nợ tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; sau 5 năm mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm trả nợ”.

Căn cứ sổ theo dõi ghi nợ, nghĩa vụ tài chính lưu trữ tại Chi cục Thuế thì hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của ông (bà) Nguyễn Văn Quy - Lê Hồng Vân đã được Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cập nhật ghi nợ ngày 13/7/2010, tính đến thời điểm hiện nay đã quá thời hạn 5 năm, nay ông (bà) Nguyễn Văn Quy - Lê Hồng Vân thanh toán nợ tiền sử dụng đất thì ông (bà) phải nộp tiền sử dụng theo giá đất do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm trả nợ.