Trách nhiệm bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

Minh Thư

Trước thực trạng các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ xả các loại chất thải ra môi trường, có nguy cơ tác động xấu đến môi trường, Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) đã đưa ra các quy định nhằm hướng dẫn các cơ sở này có hành động hợp lý để BVMT.

Gắn bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh
Gắn bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh

Điều 53 Luật BVMT quy định về các yêu cầu BVMT đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ như sau:

Thứ nhất, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có trách nhiệm:

- Thu gom, xử lý nước thải đáp ứng yêu cầu về BVMT. Trường hợp cơ sở hoạt động trong cụm công nghiệp, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc trong khu đô thị, khu dân cư tập trung đã có hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung, chủ cơ sở phải thực hiện việc đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung theo quy định của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung đó, trừ trường hợp cơ sở đã được miễn trừ đấu nối nước thải trước ngày Luật BVMT có hiệu lực thi hành;

- Cơ sở hoạt động trong cụm công nghiệp, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung đang xả nước thải sau xử lý vào hệ thống thu gom, thoát nước mưa thực hiện theo quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 51 và điểm đ khoản 3 Điều 52 của Luật BVMT.

- Thu gom, phân loại, lưu giữ, tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải theo quy định của Luật BVMT.

- Giảm thiểu, thu gom, xử lý bụi, khí thải, mùi khó chịu; bảo đảm không để rò rỉ, phát tán khí độc hại ra môi trường; kiểm soát tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ nhiệt.

- Bảo đảm nguồn lực, trang thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường.

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 111 và khoản 2 Điều 112 của Luật BVMT phải bố trí nhân sự phụ trách về BVMT được đào tạo chuyên ngành môi trường hoặc lĩnh vực chuyên môn phù hợp; phải có hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001 được chứng nhận.

- Thực hiện quan trắc nước thải, bụi, khí thải theo quy định của Luật BVMT.

Thứ hai, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng thuộc các trường hợp sau đây phải có khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư: Có chất dễ cháy, dễ nổ; Có chất phóng xạ, chất thải phóng xạ hoặc thiết bị bức xạ; Có chất độc hại đối với người và sinh vật; Có nguy cơ phát tán bụi, mùi khó chịu, tiếng ồn tác động xấu đến sức khỏe con người; Có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước.

Thứ ba, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình, cá nhân có phát sinh nước thải, khí thải phải có công trình, thiết bị xử lý chất thải tại chỗ đáp ứng yêu cầu về BVMT hoặc theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.