Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong tiếp nhận, phân phối hàng dự trữ quốc gia để cứu trợ, hỗ trợ

Hải An

Thông tư số 51/2020/TT-BTC ngày 2/6/2020 của Bộ Tài chính quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ. Thông tư nêu rõ trách nhiệm của bộ, ngành quản lý lĩnh vực, của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc tiếp nhận, phân phối hàng dự trữ quốc gia để cứu trợ, hỗ trợ.

Cấp phát gạo dự trữ quốc gia
Cấp phát gạo dự trữ quốc gia

Theo đó, trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định xuất cấp hàng dự trữ quốc gia (DTQG) để cứu trợ, hỗ trợ của Thủ tướng Chính phủ hoặc người được ủy quyền, Thủ trưởng bộ, ngành quản lý lĩnh vực, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được nhận hàng DTQG phải ban hành quyết định phân bổ hàng DTQG và giao nhiệm vụ cho các đơn vị, tổ chức tiếp nhận hàng DTQG để cứu trợ, hỗ trợ; đồng thời gửi quyết định này cho các đơn vị DTQG, doanh nghiệp được thuê bảo quản hàng DTQG trực tiếp xuất và giao hàng để phối hợp thực hiện.

Nội dung quyết định phải ghi rõ tên đơn vị, tổ chức tiếp nhận hàng, tên mặt hàng, số lượng hàng và thời gian nhận hàng.

Đối với việc xuất cấp các mặt hàng có thời gian thực hiện dài (trên 60 ngày), Thủ trưởng bộ, ngành quản lý lĩnh vực, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế để ban hành quyết định phân bổ hàng DTQG và giao nhiệm vụ cho các đơn vị, tổ chức tiếp nhận hàng DTQG cho phù hợp.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành quản lý lĩnh vực, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các đơn vị, tổ chức được giao nhiệm vụ khẩn trương tiếp nhận, phân phối kịp thời hàng DTQG đến đúng đối tượng sử dụng; đồng thời tổ chức công tác kiểm tra, giám sát việc phân phối, sử dụng hàng DTQG được cứu trợ, hỗ trợ.

Trong trường hợp không nhận hết số hàng DTQG để cứu trợ, hỗ trợ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc người được ủy quyền, Thủ trưởng bộ, ngành quản lý lĩnh vực, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải kịp thời có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hoàn trả lại chỉ tiêu xuất cấp, đồng thời gửi Bộ Tài chính và bộ, ngành quản lý hàng DTQG để theo dõi, phối hợp thực hiện.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/7/2020.