Trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ lên sàn, nhà đầu tư an tâm hơn

PV.

Bộ Tài chính (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) hiện đang dự thảo Thông tư về Tổ chức giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ, trong đó quy định những tiêu chuẩn bắt buộc đối với các doanh nghiệp phát hành, trái phiếu và loại hình trái phiếu. Bản Dự thảo đang được lấy ý kiến của công chúng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo Dự thảo, trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ sẽ được đưa lên giao dịch tại hệ thống của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Thành viên giao dịch bao gồm các công ty chứng khoán được Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam chấp thuận. Thành viên giao dịch đặc biệt là các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng thương mại nước ngoài được Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam chấp thuận.

Nguyên tắc giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ chỉ được thực hiện giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định pháp luật.

Để được giao dịch trên sàn, trái phiếu phát hành riêng lẻ phải là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền. Trái phiếu đã được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đáp ứng các điều kiện chào bán quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Về phía các doanh nghiệp phát hành, tiêu chuẩn được giao dịch tại Sở giao dịch là phải có vốn điều lệ trên 30 tỷ đồng theo báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán.

Đồng thời, sức khoẻ tài chính của doanh nghiệp phát hành phải được đảm bảo tốt, kinh doanh có lãi. Những doanh nghiệp phát hành có lỗ lũy kế căn cứ trên báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán sẽ không được phép đưa trái phiếu phát hành riêng lẻ lên sở giao dịch.

Trường hợp doanh nghiệp phát hành là công ty mẹ, vốn điều lệ và kết quả kinh doanh được xác định trên báo cáo tài chính hợp nhất. Trường hợp doanh nghiệp phát hành là đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng, vốn điều lệ và kết quả kinh doanh được xác định trên báo cáo tài chính tổng hợp

Điểm đáng chú ý, trái phiếu của công ty không phải công ty đại chúng phải có tài sản đảm bảo hoặc bảo đảm thanh toán toàn bộ gốc, lãi khi đến hạn.

Ngoài ra, trái phiếu sẽ bị huỷ giao dịch nếu như đến thời gian đáo hạn hoặc trái phiếu giao dịch trên hệ thống được tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trước thời gian đáo hạn.

Sở Giao dịch chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ xem xét hủy giao dịch trái phiếu đối với các doanh nghiệp phát hành trái phiếu bị thu hồi đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép hoạt động trong lĩnh vực chuyên ngành, bị đình chỉ hoạt động hoặc cấm hoạt động đối với ngành nghề hoặc hoạt động doanh chính; Các trường hợp khác như: phát hành giả mạo hồ sơ giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ; phát hành trái phiếu bị xử lý vi phạm về các hành vi bị cấm theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 7 Điều 12 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH19...

Tổ chức phát hành trái phiếu bị lỗ 3 năm liên tiếp hoặc bị âm vốn chủ sở hữu trong báo cáo tài chính được kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét cũng sẽ bị huỷ giao dịch.

Như vậy, quyền lợi của nhà đầu tư đã được chú trọng bảo vệ đúng mức khi tham gia đầu tư trái phiếu doanh nghiệp trên Sở giao dịch, trong bối cảnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp thời gian vừa qua phát triển nóng, tiềm ẩn nhiều rủi ro.