Triển khai Bộ chỉ số đánh giá phục vụ người dân, doanh nghiệp của ngành Thuế

Việt Dũng

Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử của Tổng cục Thuế được xác định dựa trên 5 nhóm chỉ số thành phần: công khai, minh bạch; tiến độ, kết quả giải quyết công việc; số hóa hồ sơ; cung cấp dịch vụ công trực tuyến; và mức độ hài lòng.

Bộ chỉ số nhằm đánh giá chi tiết chất lượng phục vụ của cơ quan thuế các cấp đối với người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.
Bộ chỉ số nhằm đánh giá chi tiết chất lượng phục vụ của cơ quan thuế các cấp đối với người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

Tổng cục Thuế vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 766/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

Bộ chỉ số nhằm phục vụ Lãnh đạo Tổng cục Thuế trong việc chỉ đạo, điều hành, đánh giá kết quả cải cách TTHC của các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế; đánh giá chi tiết chất lượng phục vụ của cơ quan thuế các cấp đối với người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

Tổng cục Thuế cho biết, kết quả đánh giá là một trong những tiêu chuẩn để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị; xác định trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu đơn vị trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công; ưu tiên xem xét việc đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và xem xét khen thưởng, xử lý kỷ luật công chức, viên chức, người lao động.

Bộ chỉ số được xác định dựa trên 5 nhóm chỉ số thành phần: công khai, minh bạch; tiến độ, kết quả giải quyết công việc; số hóa hồ sơ; cung cấp dịch vụ công trực tuyến; và mức độ hài lòng.

Để thực hiện Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp, Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thực hiện ngay một số nhóm nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cập nhật tình trạng hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC đúng thời gian quy định, đồng bộ dữ liệu, tiến độ giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Đồng thời, thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và thực hiện giải quyết TTHC qua phương thức điện tử. Tiếp nhận và trả lời phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức kịp thời, đảm bảo đúng thời gian quy định.

Bên cạnh đó, cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức triển khai tới các chi cục thuế trực thuộc theo Kế hoạch triển khai tại Quyết định này.

Tổng cục Thuế giao Vụ Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế chủ động phối hợp với các đơn vị thực hiện triển khai đánh giá chất lượng giải quyết TTHC và đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp thông qua hệ thống giám sát, đánh giá tự động theo thời gian thực.

Cục Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp và hướng dẫn kỹ thuật các đơn vị có liên quan về kết nối, tích hợp, đồng bộ dữ liệu hồ sơ giữa các hệ thống thông tin, thống kê tình hình xử lý hồ sơ giải quyết TTHC lên Cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và yêu cầu nghiệp vụ của các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế được giao chủ trì nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu tích hợp phục vụ các chức năng quản lý thuế.

Chủ trì phối hợp với các đơn vị cung cấp dữ liệu thống kê số lượng dịch vụ công có phát sinh hồ sơ, yêu cầu về nghĩa vụ tài chính, có thanh toán trực tuyến, triển khai kết nối chia sẻ dữ liệu dân cư: dữ liệu đánh giá sự hài lòng xử lý phản ánh, kiến nghị,... trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và các hệ thống của ngành Thuế, Tài chính. Thực hiện kết nối dữ liệu được chia sẻ từ các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia (dân cư, đăng ký doanh nghiệp,...), cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Văn phòng Tổng cục Thuế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị trình Bộ Tài chính ban hành Quyết định công bố TTHC và thực hiện đăng tải, công khai TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia đúng quy định tại các Nghị định của Chính phủ về kiểm soát TTHC và Quyết định số 316/QĐ-BTC ngày 12/3/2018 của Bộ Tài chính ban hành quy chế công bố, niêm yết và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia các TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế giao Văn phòng có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch triển khai, kịp thời báo cáo Tổng cục, Bộ Tài chính những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Trên cơ sở đó, đề xuất những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công trong phạm vi quản lý của Tổng cục Thuế. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xử lý số liệu đánh giá do Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính công bố để kịp thời tham mưu Lãnh đạo Tổng cục giải pháp triển khai thực hiện.

Nguồn dữ liệu phân tích được lấy từ dữ liệu đồng bộ hồ sơ và thống kê tình hình xử lý hồ sơ từ Hệ thống thông tin giải quyết TTHC các cấp theo quy định lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; Dữ liệu của cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; Dữ liệu của cơ sở dữ liệu về TTHC của ngành Thuế; Dữ liệu thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, đánh giá sự hài lòng, phản ánh, kiến nghị,... trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết TTHC các cấp theo quy định. Dữ liệu báo cáo kiểm soát TTHC trên Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; Dữ liệu được kết nối, chia sẻ từ các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia (dân cư, đăng ký doanh nghiệp...), cơ sở dữ liệu chuyên ngành.