Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2015:

Triển khai nhiều nội dung quan trọng

PV. (Tổng hợp từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ)

(Taichinh) - Rất nhiều nội dung quan trọng vừa được Chính phủ ban hành tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2015 vừa qua.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, quyết tâm khắc phục khó khăn, bám sát thực tiễn, điều hành linh hoạt, năng động sáng tạo, ra sức phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đã đề ra từ đầu năm; tập trung chỉ đạo quyết liệt việc triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, các Nghị quyết phiên họp thường kỳ và văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Xin giới thiệu một số nội dung quan trọng liên quan đến lĩnh vực kinh tế - tài chính:

Giám sát chặt chẽ khi cho vay các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro

Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành chính sách lãi suất, tỷ giá theo hướng ổn định; thúc đẩy tăng trưởng tín dụng gắn với bảo đảm cơ cấu tín dụng phù hợp, trong đó tập trung tín dụng vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ; giám sát chặt chẽ khi cho vay các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro (bất động sản, dự án thu hồi vốn thời gian dài...). Khẩn trương hoàn thành xây dựng và đề xuất gói tín dụng cho đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo Nghị quyết số 05/NQ-CP ngày 04/3/2015 của Chính phủ.

Bộ Tài chính theo dõi chặt chẽ diễn biến giá cả, điều hành các mặt hàng do Nhà nước quản lý giá theo cơ chế thị trường, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Bộ Công Thương điều hành duy trì đà tăng trưởng của ngành công nghiệp; chú trọng nâng sản lượng dầu thô khai thác trong nước; khẩn trương đề xuất chính sách khuyến khích phát triển, thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp hỗ trợ để nâng cao hiệu quả đầu tư kinh doanh và giá trị gia tăng trong nước. Tích cực triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, tăng sức mua thị trường trong nước. Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, củng cố và mở rộng thị trường xuất khẩu, nhất là xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương, nhất là các thành phố lớn tích cực tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản gắn với thực hiện chiến lược về nhà ở, đặc biệt là đối với nhà ở xã hội; tích cực triển khai có hiệu quả Luật xây dựng, Luật nhà ở; đẩy mạnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về đầu tư phát triển đô thị theo quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Tập trung hoàn thành kế hoạch tái cơ cấu DNNN năm 2015

Các Bộ, cơ quan, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước tập trung quyết liệt thực hiện hoàn thành kế hoạch tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước năm 2015; xác định rõ trách nhiệm cá nhân người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ này.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động triển khai các nhiệm vụ theo các Nghị quyết và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; chỉ đạo, đôn đốc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực lợi thế của địa phương; đề xuất với Chính phủ, các Bộ, cơ quan những vấn đề theo thẩm quyền để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc triển khai và đưa cơ chế, chính sách vào cuộc sống, phát huy hiệu quả.

Quyết liệt triển khai Nghị quyết số 19/NQ-CP nâng cao năng lực cạnh tranh

Về tình hình thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nghiêm túc rút kinh nghiệm về những tồn tại, kiểm điểm trách nhiệm cá nhân về việc chưa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ; tổ chức thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015; phải coi đây là trọng tâm chỉ đạo điều hành trong 6 tháng cuối năm, xác định rõ những nhiệm vụ, công việc cần tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm trong năm 2015 để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Về công tác cải cách hành chính, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; thực hiện có hiệu quả Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; tập trung cải cách thể chế, trong đó chú trọng hoàn thiện các nội dung phân cấp quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực và hoàn thiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực; triển khai Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương; sớm ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính.