Thanh tra Bộ Tài chính:

Góp phần chấn chỉnh công tác quản lý tài chính ngân sách

Theo mof.gov.vn

(Taichinh) - Ngày 23/6/2015, Thanh tra Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Nguồn: internet
Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Nguồn: internet

Theo báo cáo tại Hội nghị, sáu tháng đầu năm 2015, Thanh tra Bộ và các đơn vị thuộc Bộ đã triển khai thực hiện 31.465 cuộc thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực: quản lý, điều hành ngân sách; quản lý, sử dụng vốn đầu tư tư; quản lý tài chính doanh nghiệp, quản lý các nguồn kinh phí tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp; quản lý giá, thuế. Trong đó, chú trọng tập trung vào các lĩnh vực nóng, phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành và được dư luận xã hội quan tâm, như: Việc chấp hành pháp luật về thuế, phí, lệ phí; việc quản lý giá ước vận tải, ưu đãi, miễn giảm thuế… Kết quả thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và kiến nghị xử lý về tài chính 6.429.426,9 triệu đồng (trong đó: kiến nghị nộp ngân sách nhà nước 5.434.650,8 triệu đồng; giảm trừ dự toán kinh phí, giảm trừ cấp phát kinh phí 385.453,6 triệu đồng; giảm trừ thanh quyết toán, không thanh toán kinh phí 10.663,6 triệu đồng; kiến nghị khác 598.658,9 triệu đồng); đồng thời, có nhiều kiến nghị chẩn chỉnh công tác quản lý tài chính ngân sách, tiền, tài sản nhà nước và kiến nghị với các cấp có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách liên quan đến công tác quản lý, điều hành tài chính ngân sách đất nước.

Về lĩnh vực quản lý, điều hành ngân sách địa phương: Kết quả thanh tra phát hiện nhiều tồn tại, sai phạm trong công tác quản lý và điều hành ngân sách như: Giao dự toán chi đầu năm chưa tốt, dẫn đến mất cân đối ngân sách địa phương; Chưa thực hiện đầy đủ quy định về sử dụng nguồn thưởng vượt thu ngân sách trung ương; Bố trí kế hoạch vốn cho dự án đầu tư kéo dài quá quy định, không đảm bảo mức tối thiểu theo quy định của Thủ tướng Chính phủ… Qua thanh tra kiến nghị xử lý về tài chính 694.427,3 triệu đồng (trong đó: kiến nghị nộp ngân sách nhà nước 13.848,2 triệu đồng; giảm trừ dự toán kinh phí, giảm trừ cấp phát kinh phí 291.533,3 triệu đồng; kiến nghị tài chính khác 389.045,8 triệu đồng).

Về lĩnh vực quản lý vốn đầu tư xây dựng: Kết quả thanh tra phát hiện nhiều tồn tại, sai phạm trong công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản như: phê duyệt dự toán tăng không đúng phải giảm trừ; Giảm trừ giá trị hợp đồng kinh tế và giá trị khối lượng phải giảm trừ khi nghiệm thu, thanh toán; Các địa phương chưa bố trí đủ, kịp thời vốn đối ứng cho các dự án theo như cam kết… Kiến nghị xử lý về tài chính 205.349,4 triệu đồng (trong đó: Giảm trừ dự toán kinh phí 87.564,3 triệu đồng; Giảm trừ thanh quyết toán, không thanh toán 4.348,5 triệu đồng; Kiến nghị tài chính khác 113.436,6 triệu đồng).

Về lĩnh vực tài chính tại các doanh nghiệp: Kết quả thanh tra đã phát hiện hạch toán thiếu doanh thu, thu nhập khác, hạch toán không đúng lợi nhuận, đầu tư tài chính không hiệu quả… Kiến nghị xử lý về tài chính, số tiền 94.672 triệu đồng (trong đó: kiến nghị nộp ngân sách nhà nước 17.268 triệu đồng; kiến nghị tài chính khác 77.404 triệu đồng).

Về lĩnh vực thanh tra Giá và các Quỹ Tài chính: Kết quả thanh tra, kiểm tra đã phát hiện nhiều tồn tại, sai phạm trong công tác quản lý tài chính như: Việc tổ chức thực hiện đền bù, hỗ trợ, tái định cư phương án xây dựng chưa đầy đủ, chưa thực hiện đầy đủ việc lấy ý kiến về phương án, áp giá đền bù chưa đúng quy định, chưa thống nhất trong cùng dự án; Dự án chậm tiến độ, dẫn tới kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tăng so với dự toán lập, làm tăng vốn đầu tư… Kiến nghị xử lý về tài chính 3.853,4 triệu đồng (trong đó: kiến nghị nộp NSNN 2.259 triệu đồng; kiến nghị tài chính khác 1.594,4 triệu đồng).

Công tác xử lý sau thanh tra được thực hiện đúng quy định. Thanh tra Bộ đã chủ động đôn đốc các đơn vị thực hiện kiến nghị thanh tra bằng nhiều biện pháp. Tính đến ngày 31/5/2015, việc thực hiện kiến nghị xử lý về tài chính của các cuộc thanh tra đã đến hạn thực hiện là 3.527.165 triệu đồng, đạt tỷ lệ 69%. Nguyên nhân, các đơn vị thực hiện kiến nghị thấp do một số đơn vị có số kiến nghị xử lý về tài chính lớn, đã đến hạn nộp báo cáo nhưng chưa gửi báo cáo, một số dự án đầu tư xây dựng cơ bản chưa thực hiện thanh toán lần kế tiếp, chưa quyết toán công trình hoàn thành.

Việc theo dõi, xử lý nộp ngân sách các khoản thu vào tài khoản tạm giữ được thực hiện kịp thời, theo đúng chế độ quy định.Tính đến ngày 31/5/2015, tổng số kiến nghị thu nộp NSNN là 142.724.047.008 đồng; các đơn vị đã thực nộp đến ngày 31/5/2015 là 87.619.899.424 đồng (đạt tỷ lệ 61,4%); số tiền các đơn vị chưa nộp theo các Quyết định thu là 55.104.147.584 đồng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai biểu dương những kết quả tích cực của Thanh tra Bộ Tài chính 6 tháng đầu năm và nhấn mạnh, Thanh tra Bộ cần tiếp tục phát huy những thành tích đạt được để hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng đề nghị Thanh tra Bộ triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, cụ thể: Đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được Bộ phê duyệt; Tiếp tục phối hợp với Cục Quản lý Giá thanh tra các vấn đề về giá sữa; Đề xuất các giải pháp phối hợp với Tổng cục Thuế trong việc chống thất thu NSNN, khắc phục và phát hiện các sai phạm trong lĩnh vực thuế; Tăng cường công tác xử lý sau thanh tra và nâng cao hiệu quả chất lượng thanh tra; Xây dựng sớm kế hoạch thanh tra cho năm 2016 cũng như tăng cường công tác thanh tra chuyên đề nhằm đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ được giao; Nâng cao kỹ năng thanh tra cho toàn thể cán bộ thanh tra./.