Trường hợp nào hóa đơn không nhất thiết có đầy đủ nội dung bắt buộc?

PV.

Giải đáp vướng mắc của Công ty TNHH Sagawa Express Việt Nam về việc xác định trường hợp nào hóa đơn không nhất thiết có đầy đủ nội dung bắt buộc, quy định về xử lý thu hồi hóa đơn đã lập, ngày 10/7/2017, Tổng cục Thuế có hướng dẫn cụ thể tại Công văn số 46409/CT-TTHT.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Theo đó, căn cứ Điều 17 Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về xử lý thu hồi hóa đơn đã lập, gồm:
Một là, trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.
Hai là, trường hợp hóa đơn đã lập được giao cho người mua nếu phát hiện lập sai, hoặc theo yêu cầu của một bên, hàng hóa, dịch vụ đã mua bị trả lại hoặc bị đòi lại, hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn lập sai, hoặc hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ bị trả lại, bị đòi lại và lưu giữ hóa đơn tại người bán.
Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được nội dung lập sai hoặc lý do đòi lại, trả lại hàng hóa, dịch vụ và các thỏa thuận bồi thường giữa hai bên (nếu có)” 
Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP  và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:
Tại Điểm 1, Điều 4, Chương I quy định nội dung bắt buộc trên hóa đơn gồm: Nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập phải được thể hiện trên cùng một mặt giấy; Người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hóa đơn..."
+ Tại Điểm 3, Điều 4,Chương I quy định một số trường hợp hóa đơn không nhất thiết có đầy đủ các nội dung bắt buộc:
Tổ chức kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ có thể tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn không nhất thiết phải có chữ ký người mua, dấu của người bán trong trường hợp sau: hóa đơn điện; hóa đơn nước; hóa đơn dịch vụ viễn thông; hóa đơn dịch vụ ngân hàng đáp ứng đủ điều kiện tự in theo hướng dẫn tại Thông tư này.
Các trường hợp sau không nhất thiết phải có đầy đủ các nội dung bắt buộc, trừ trường hợp nếu người mua là đơn vị kế toán yêu cầu người bán phải lập hóa đơn có đầy đủ các nội dung hướng dẫn tại khoản 1 Điều này..."
+ Tại Tiết d và Tiết đ, Điểm 2, Điều 16, Chương III quy định cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn: “d) Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”
Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.
Riêng đối với việc mua hàng không trực tiếp như: Mua hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX thì người mua hàng không nhất thiết phải ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn. Khi lập hóa đơn tại tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên) ”, người bán hàng phải ghi rõ là bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX. ”
Căn cứ các quy định trên, Trường hợp Chi nhánh Công ty TNHH Sagawa Express Việt Nam đứng ra nhận lô hàng qua hãng tàu Hueng - A, chi phí của lô hàng công ty thanh toán bằng phương thức chuyển khoản thì tại chỉ tiêu “Hình thức thanh toán” bên bán khi viết hóa đơn viết vào chỉ tiêu này là: tiền mặt (TM) hoặc chuyển khoản (CK) nên Công ty không phải đóng dấu “bán hàng chuyển khoản” tại tiêu thức người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên).
Trường hợp Công ty mua hàng không trực tiếp như: Mua qua điện thoại, qua mạng, Fax thì Công ty không nhất thiết phải ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn. Khi lập hóa đơn tại tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên) người bán hàng phải ghi rõ là bán hàng qua điện thoại, qua mạng, Fax. Đối với trường hợp trực tiếp mua hàng thì người mua hàng phải (ký, ghi rõ họ tên) theo quy định tại tiết đ Điểm 2, Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính nêu trên.