Trường hợp nào tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được mua trái phiếu doanh nghiệp?

Hải An

Một trong những nội dung đáng chú ý của Thông tư số 16/2021/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 10/11/2021 là quy định về các trường hợp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được mua và không được mua trái phiếu doanh nghiệp.

Trái phiếu doanh nghiệp được phát hành bằng đồng Việt Nam.
Trái phiếu doanh nghiệp được phát hành bằng đồng Việt Nam.

Thông tư số 16/2021/TT-NHNN quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) trong lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam.

Cụ thể, về mua TPDN, tổ chức tín dụng chỉ được mua TPDN khi: TPDN đáp ứng quy định tại Điều 5 Thông tư này (Là TPDN được phát hành theo đúng quy định của pháp luật; Được phát hành bằng đồng Việt Nam…). Mục đích sử dụng tiền thu từ phát hành trái phiếu của doanh nghiệp hợp pháp và phù hợp với phương án phát hành trái phiếu và/hoặc phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành được phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp phát hành cam kết mua lại trái phiếu trước hạn khi: Doanh nghiệp phát hành thay đổi mục đích sử dụng tiền thu từ phát hành trái phiếu trong thời gian tổ chức tín dụng nắm giữ trái phiếu; doanh nghiệp phát hành vi phạm quy định pháp luật về phát hành TPDN; doanh nghiệp phát hành vi phạm phương án;

Tổ chức tín dụng cũng chỉ được mua TPDN khi doanh nghiệp phát hành trái phiếu có khả năng tài chính để đảm bảo thanh toán đủ gốc và lãi trái phiếu đúng hạn; Doanh nghiệp phát hành không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng trong vòng 12 tháng gần nhất trước thời điểm tổ chức tín dụng mua TPDN.

Bên cạnh đó, Thông tư số 16/2021/TT-NHNN nêu rõ tổ chức tín dụng không được mua TPDN trong các trường hợp: TPDN phát hành trong đó có mục đích để cơ cấu lại các khoản nợ của chính doanh nghiệp phát hành; TPDN phát hành trong đó có mục đích để góp vốn, mua cổ phần tại doanh nghiệp khác; TPDN phát hành trong đó có mục đích để tăng quy mô vốn hoạt động.

Thông tư số 16/2021/TT-NHNN có hiệu lực kể từ ngày 15/1/2022.