Truy thu trên 2,7 tỷ đồng tiền thuế từ mặt hàng đá nhập khẩu

Theo baohaiquan.vn

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 vừa tiến hành kiểm tra sau thông quan về mã số hàng hóa mặt hàng đá Marble thô, đá Granite đã đẽo và cưa thành khối do một công ty tại Đồng Nai nhập khẩu, truy thu trên 2,7 tỷ đồng tiền thuế.

Đá nhập khẩu qua Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1.
Đá nhập khẩu qua Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1.

Qua kiểm tra 41 tờ khai hải quan nhập khẩu, doanh nghiệp khai báo mặt hàng đá Marble thô, đá Granite đã đẽo và cưa thành khối mã số 2515.11.00, '2516.11.00, thuế suất nhập khẩu 0%. Đối chiếu với Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành theo Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính, mặt hàng trên là loại đã được đẽo và cưa thành khối phù hợp áp mã số 2515.11.00 (nếu là đá Marble), 2516.11.00 (nếu là đá Granite) thuế suất nhập khẩu 2% .

Theo giải trình của doanh nghiệp, do sơ xuất nên việc khai báo cũng như kết quả kiểm tra chứng từ, kiểm tra thực tế hàng hóa đều thể hiện là loại đã được đẽo và cưa thành khối. Doanh nghiệp chấp nhận áp mã 2515.12.10 (nếu là đá Marble), 2516.12.00 (nếu là đá Granite) thuế suất nhập khẩu 2%.

Doanh nghiệp đề nghị cơ quan Hải quan xem xét ghi nhận nhầm lẫn vô ý, các tờ khai phát sinh sau ngày 9/3/2016 doanh nghiệp đã khai báo đúng mã số 2515.12.10 (nếu là đá Marble), 2516.12.00 (nếu là đá Granite).

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 chấp thuận cho doanh nghiệp được khai bổ sung cho 41 tờ khai nhập khẩu mặt hàng Đá Marble thô, đá Granite đã đẽo và cưa thành khối về đúng mã số 2515.12.10, '2516.12.10, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các tờ khai mở từ ngày 1/1/2016 là 2%, đối với các tờ khai mở từ ngày 1/1/2015 đến 31/12/2015 là 3%, đồng thời truy thu trên 2,7 tỷ đồng tiền thuế.