Từ ngày 1/1/2021, sản phẩm chiếu sáng LED phải đáp ứng QCVN 19:2019/BKHCN


Đó là một trong những nội dung được quy định tại Quyết định số 1383/QĐ-BKHCN ngày 22/5/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ đính chính quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2019/BKHCN về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED.

Các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu đèn led sẽ được gia hạn áp dụng QCVN 19:2029/BKHCN sang năm 2021. Nguồn: internet
Các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu đèn led sẽ được gia hạn áp dụng QCVN 19:2029/BKHCN sang năm 2021. Nguồn: internet

Theo đó, kể từ ngày 01/01/2021, các sản phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu bao gồm: Sản phẩm đèn LED có mã HS 85395000 (Bóng đèn LED có ba-lát lắp liền dùng cho chiếu sáng thông dụng làm việc ở điện áp lớn hơn 50V, đèn điện LED thông dụng cố định, đèn điện LED thông dụng di động, bóng đèn LED hai đầu được thiết kế thay thế bóng đèn huỳnh quang ống thẳng); Đèn điện LED thông dụng cố định mã HS 94051091; Đèn điện LED thông dụng di động mã HS 94052090 phải đáp ứng yêu cầu về an toàn và giới hạn nhiễu điện từ (EMI) của QCVN 19:2019/BKHCN trước khi lưu thông trên thị trường.

Các sản phẩm chiếu sáng LED nêu trên phải bảo đảm EMI không vượt quá các giới hạn quy định trong TCVN 7186:2018 (CISPR 15:2018), giới hạn và phương pháp đo đặc tính nhiễu tần số ra-đi-ô của thiết bị chiếu sáng và thiết bị tương tự.

Các sản phẩm trên cũng phải bảo đảm miễn nhiễm điện từ (EMS) phù hợp với quy định tại IEC 61547:2009 Ed 2.0 Equipment for general lighting purposes - EMC immunity requirements (Thiết bị với mục đích chiếu sáng thông dụng - Yêu cầu về miễn nhiễm EMC).

Theo Quyết định số 1383/QĐ-BKHCN, kể từ ngày 01/01/2022, các sản phẩm trên phải đáp ứng tất cả các yêu cầu quy định về yêu cầu kỹ thuật của QCVN 19:2019/BKHCN trước khi lưu thông trên thị trường.