Từ ngày 1/6/2023, cung cấp 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính bằng điện tử

PV

Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ nêu rõ, từ ngày 1/6/2023, 100% kết quả của các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) được cung cấp đồng thời cả bản điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý cho người dân, doanh nghiệp.

Trong quý I, các bộ, ngành, địa phương hoàn thành việc xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính.
Trong quý I, các bộ, ngành, địa phương hoàn thành việc xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính.

Ngày 8/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 13/QĐ-BCĐCCHC về Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo.

Theo Kế hoạch, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung CCHC theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030; tăng cường giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành CCHC; đẩy mạnh tuyên truyền CCHC; giải quyết các kiến nghị của bộ, ngành, địa phương liên quan đến CCHC...

Trong đó, về xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu từ ngày 1/6/2023, các bộ, ngành, địa phương, thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết đối với TTHC thuộc phạm vi tiếp nhận của Bộ phận Một cửa cấp xã (trừ các xã vùng sâu, vùng xa, địa bàn đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo); 100% kết quả của các hồ sơ giải quyết TTHC được cung cấp đồng thời cả bản điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý cho người dân, doanh nghiệp.

Trong quý I/2023, các bộ, ngành, địa phương, hợp nhất Cổng Dịch vụ công với Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh thành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tập trung duy nhất của Bộ, tỉnh; thiết lập, nâng cấp, hoàn thiện kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân; hoàn thành kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu kết quả giải quyết TTHC từ Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Các bộ, ngành, địa phương hoàn thành việc xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết TTHC; nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền giảm phí, lệ phí trong trường hợp thanh toán trực tuyến để khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện; rà soát, chuẩn hóa, điện tử hóa mẫu đơn tờ khai theo hướng cắt giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa; đẩy nhanh việc thực hiện ký số trên thiết bị di động...

Quý I/2023, Bộ Công an tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu dân cư giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin công dân khi thực hiện TTHC. Quý II/2023, Văn phòng Chính phủ xây dựng Khung Bộ chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, tham mưu trình Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư cho chuyển đổi số; thiết kế khung chương trình chuyển đổi số đảm bảo sự đồng bộ trong triển khai từ cấp trung ương đến địa phương và huy động sự tham gia của các doanh nghiệp trong phát triển các nền tảng số, dịch vụ số...

Đối với lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính, Chính phủ chỉ đạo thực hiện hiệu quả Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN. Bên cạnh đó, ngay trong tháng 9/2023, Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan có liên quan trình ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Trong năm 2023, Bộ Tài chính hoàn thành nghiên cứu, đề xuất ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

Bộ Nội vụ - cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm đôn đốc các thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương triển khai Kế hoạch; Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch, kịp thời đề xuất với Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo những vấn đề phát sinh để xem xét, giải quyết; Phối hợp với Bộ Tài chính để lập và phân bổ kinh phí hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo...