Ứng dụng ISO 9001 tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Nguyễn Hiền

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 kết hợp với ứng dụng kỹ thuật trong quản lý vận hành hệ thống điện và quản trị doanh nghiệp.

ISO 9001:2015 giúp giảm gánh nặng cho công tác quản trị nội bộ, cải thiện quy trình hoạt động của công ty.
ISO 9001:2015 giúp giảm gánh nặng cho công tác quản trị nội bộ, cải thiện quy trình hoạt động của công ty.

EVN đã áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 tại các tổng công ty và những đơn vị thành viên của mình như Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội, Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam, Công ty truyền tải điện 4...

Tại Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội - đơn vị đã và đang tiếp tục nâng cao hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ, cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng của mạng lưới điện và đảm bảo an toàn điện, phục vụ tốt hơn cho các hoạt động phát triển kinh tế, chính trị, quốc phòng và đời sống của người dân trên địa bàn TP. Hà Nội.

Còn tại Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam, từ năm 2008, Công ty đã xây dựng và áp dụng hệ thống ISO 9001 vào quá trình sản xuất và cung cấp các sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin, góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của Công ty, thúc đẩy năng suất làm việc của các phòng ban, bộ phận.

Ngay khi phiên bản ISO 9001:2015 ra đời thay thế cho ISO 9001:2008, Công ty đã triển khai các lớp tư vấn ISO 9001:2015 để đào tạo nhận thức về quản lý chất lượng cũng như cập nhật các tiêu chí mới của tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Việc nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 giúp Công ty hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Tại Công ty truyền tải điện 4 (PTC4), đơn vị cũng đã triển khai kế hoạch xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001. Các họat động từ vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, quản lý nhân sự,... đều được quy trình hóa nhằm đảm bảo sự thống nhất chung.

Các phòng, ban áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 theo đúng quy trình, trong đó đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để tăng năng suất. Các hoạt động đào tạo ISO 9001, tư vấn ISO 9001 cũng được tăng cường để nâng cao nhận thức và chất lượng của nguồn nhân lực.

Việc nhận được chứng nhận ISO 9001:2015 giúp giảm gánh nặng cho công tác quản trị nội bộ, cải thiện quy trình hoạt động của Công ty theo hướng tinh gọn và khoa học.