Vận tải hành khách và hàng hóa 5 tháng đầu năm 2017

Theo Tổng cục Thống kê

Vận tải hành khách tháng 5 ước tính đạt 335,5 triệu lượt khách, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước và 15,2 tỷ lượt khách, tăng 9,1%. Tính chung 5 tháng đầu năm, vận tải hành khách đạt 1.638,5 triệu lượt khách, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước và 74,3 tỷ lượt khách, tăng 8,2%, trong đó vận tải hành khách đường bộ đạt 1.543,6 triệu lượt khách, tăng 9,2% và 50,4 tỷ lượt khách, tăng 7,7%; đường biển đạt 2,7 triệu lượt khách, tăng 8% và 138,7 triệu lượt khách, tăng 7,5%.

Vận tải bằng đường hàng không đạt khá với 18 triệu lượt khách, tăng 10,7% và 21 tỷ lượt khách, tăng 10,2%. Vận tải đường sắt đạt 3,9 triệu lượt khách, giảm 6,3% và 1,5 tỷ lượt khách, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2016.

Vận tải hàng hóa tháng 5 ước tính đạt 118,5 triệu tấn, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước và 22 tỷ tấn, tăng 6,3%. Tính chung 5 tháng, vận tải hàng hóa đạt 586,2 triệu tấn, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước và 108,4 tỷ tấn, tăng 5,6%, trong đó vận tải trong nước đạt 572,5 triệu tấn, tăng 9,1% và 53,5 tỷ tấn, tăng 10,1%; vận tải ngoài nước đạt 13,7 triệu tấn, tăng 0,2% và 54,9 tỷ tấn, tăng 1,5%. 

Xét theo ngành vận tải, đường bộ đạt 455,6 triệu tấn, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước và 28,4 tỷ tấn, tăng 11,3%; đường sông đạt 100,1 triệu tấn, tăng 6,9% và 21,3 tỷ tấn, tăng 6,4%; đường biển đạt 28,1 triệu tấn, tăng 9,7% và 57 tỷ tấn, tăng 2,6%; đường sắt đạt 2,3 triệu tấn, tăng 4,2% và 1,4 tỷ tấn, tăng 8%.