Vận tải hành khách và hàng hóa 8 tháng đầu năm 2018

Theo gso.gov.vn

Vận tải hành khách tháng Tám ước tính đạt 395 triệu lượt khách, tăng 1,1% so với tháng trước và 17,8 tỷ lượt khách, tăng 1,1%. Tính chung 8 tháng năm 2018, vận tải hành khách đạt 3.047,1triệu lượt khách, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước và 135,1 tỷ lượt khách, tăng 10,4%, trong đó vận tải hành khách đường bộ đạt 2.875,7 triệu lượt khách, tăng 10,5% và 93,9 tỷ lượt khách, tăng 10,7%; đường thủy nội địa đạt 127,8 triệu lượt khách, tăng 6,3% và 2,4 tỷ lượt khách, tăng 6,6%; đường biển đạt 4,9 triệu lượt khách, tăng 6,4% và 290,2 triệu lượt khách, tăng 6,9%; đường hàng không đạt khá với 33,3 triệu lượt khách, tăng 12,8% và 36,2 tỷ lượt khách, tăng 12,2%; riêng vận tải đường sắt đạt 5,4 triệu lượt khách, giảm 22,3% và 2,3 tỷ lượt khách, giảm17,7%.

Vận tải hàng hóa tháng Tám ước tính đạt 137,9 triệu tấn, tăng 0,4% so với tháng trước và 25,9 tỷ tấn, tăng 1,2%. Tính chung 8 tháng, vận tải hàng hóa đạt 1.071,1 triệu tấn, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước và 199,2 tỷ tấn, tăng 7,1%, trong đó vận tải trong nước đạt 1.048,5 triệu tấn, tăng 9,7% và 107,7 tỷ tấn, tăng 9,7%; vận tải ngoài nước đạt 22,5 triệu tấn, tăng 2,8% và 91,5 tỷ tấn, tăng 4,1%. 

Xét theo ngành vận tải, đường bộ đạt 826,9 triệu tấn, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước và 54,5 tỷ tấn, tăng 11,8%; đường thủy nội địa đạt 189,5 triệu tấn, tăng 7,3% và 40 tỷ tấn, tăng 7,4%; đường biển đạt 51,1 triệu tấn, tăng 4,9% và 101,8 tỷ tấn, tăng 4,7%; đường sắt đạt 3,3 triệu tấn, giảm 10% và 2,3 tỷ tấn, giảm 1,3%; đường hàng không đạt 235,4 nghìn tấn, tăng 22,1% và 620,8 triệu tấn, tăng 19,5%.