Vi phạm công bố thông tin, 2 doanh nghiệp bị phạt hàng trăm triệu đồng

Minh Lâm

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần (CTCP) Cấp thoát nước Lạng Sơn và CTCP Mía đường Cần Thơ với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Công ty Cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn
Công ty Cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn

Cụ thể, CTCP Cấp thoát nước Lạng Sơn bị xử phạt 85 triệu đồng do không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trên Trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Các tài liệu này gồm: Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 06/5/2021 về việc thay thế người đại diện theo pháp luật (bổ sung ông Đào Nam Phong là người đại diện theo pháp luật); Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) năm 2021.

Ngoài ra, Công ty này bị phạt thêm 15 triệu đồng vì không thực hiện bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty, phạt 60 triệu đồng do không trình bày giao dịch giữa Công ty với cổ đông lớn là CTCP Quốc tế Sơn Hà trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, dù đã trình bày tại mục VII.1b BCTC năm 2021.

Tổng mức phạt hành chính đối với CTCP Cấp thoát nước Lạng Sơn là 160 triệu đồng.

Đối với CTCP Mía đường Cần Thơ, UBCKNN quyết định xử phạt hành chính 85 triệu đồng, do Công ty này không báo cáo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước BCTC các quý của năm 2021 và năm 2022, BCTC soát xét 6 tháng đầu năm, Báo cáo thường niên cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2021 và 30/6/2022, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, Văn bản giải trình của Công ty đối với ý kiến không phải là chấp nhận toàn phần của tổ chức kiếm toán tại BCTC riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2021 và ngày 30/6/2022 đã được kiểm toán.

Đồng thời, Công ty đã báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu: BCTC riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2021 và ngày 30/6/2022 đã được kiểm toán, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021.