Vietcombank tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023


Sáng ngày 30/01/2023, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 để bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và thông qua kế hoạch tăng vốn.

Ông Phạm Quang Dũng - Chủ tịch HĐQT Vietcombank (bên phải) tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Thanh Tùng – tân thành viên HĐQT Vietcombank nhiệm kỳ 2018 - 2023
Ông Phạm Quang Dũng - Chủ tịch HĐQT Vietcombank (bên phải) tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Thanh Tùng – tân thành viên HĐQT Vietcombank nhiệm kỳ 2018 - 2023

Tham dự Đại hội, phía Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ông Lê Anh Xuân - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Kế toán. Phía Vietcombank có ông Phạm Quang Dũng - Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành cùng các thành viên HĐQT, Thành viên Ban điều hành, Trưởng và Thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc Khối, Kế toán trưởng; Trưởng/Phụ trách các Đơn vị tại TSC và Ban/Bộ phận của TSC tại các khu vực; các ông/bà là Giám đốc/Phó Giám đốc phụ trách...

Thay mặt Ban chủ tọa, ông Phạm Quang Dũng - Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã phát biểu khai mạc và thông tin về 02 nội dung sẽ được Quyết nghị tại Đại hội gồm: Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 và Phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông bất thường Vietcombank năm 2023 đã thông qua: Quy chế Đại hội và Chương trình nghị sự. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023; Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đại hội bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018.

Ông Hồng Quang - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối Nhân sự Vietcombank, Trưởng ban Kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu: Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành Vietcombank đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường Vietcombank năm 2023 bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 với số phiếu bầu cao.

Đại hội đồng cổ đông bất thường cũng thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018 với kết quả nhất trí cao.

Ông Phạm Quang Dũng - Chủ tịch HĐQT Vietcombank phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Ông Phạm Quang Dũng - Chủ tịch HĐQT Vietcombank phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Nghị quyết Đại đồng cổ đông bất thường Vietcombank năm 2023 ngày 30/01/2023 đã quyết nghị:

i) Thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Thanh Tùng vào Hội đồng quản trị Vietcombank nhiệm kỳ 2018 - 2023. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023.

ii) Thông qua một số nội dung sau: Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018 (Phương án). Giao/ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện Phương án với các nội dung cơ bản như nêu tại Tờ trình, trình cấp thẩm quyền phê duyệt Phương án và triển khai thực hiện trên cơ sở Phương án được phê duyệt.

Đồng thời, Đại hội thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Vietcombank đối với nội dung vốn điều lệ sau phát hành theo Phương án đã được thông qua và kết quả phát hành thực tế. Theo đó, giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018;

Quyết định ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền, sau khi có chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Quyết định việc tăng vốn điều lệ cụ thể trên cơ sở ý kiến chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và kết quả phát hành thực tế;

Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phát hành cổ phiếu, đăng ký vốn điều lệ của Vietcombank (tương ứng với số vốn thực tế tăng thêm sau khi phát hành) với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; sửa đổi Điều lệ Vietcombank (nội dung liên quan đến vốn điều lệ);

Hoàn tất các thủ tục sau khi tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật; thực hiện niêm yết số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất việc phát hành; Linh hoạt điều chỉnh và phân bổ nguồn tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu cho các mục đích sử dụng vốn đã nêu tại Phương án; Quyết định tất cả các thủ tục, công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ.