9 tháng năm 2022:

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của Hà Nội dẫn đầu cả nước

Bảo Thương

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tính cả tháng 9/2022 và lũy kế 9 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) của Hà Nội đều dẫn đầu cả nước.

Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội tăng 18,1%.
Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội tăng 18,1%.

Tổng cục Thống kê cho biết,  Ước tính 9 tháng năm 2022, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện hành đạt 2.130,3 nghìn tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Vốn khu vực Nhà nước đạt 544,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 25,6% tổng vốn và tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước; khu vực ngoài Nhà nước đạt 1.227,1 nghìn tỷ đồng, bằng 57,6% và tăng 10%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 358,3 nghìn tỷ đồng, bằng 16,8% và tăng 16,3%.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, trong vốn đầu tư của khu vực nhà nước, vốn thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2022 ước đạt 334,5 nghìn tỷ đồng, bằng 58,7% kế hoạch năm và tăng 19,6% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2021 bằng 55,7% và giảm 5,7%).

Tổng cục Thống kê cho biết, 5 Bộ có vốn đầu tư thực hiện từ NSNN cao nhất 9 tháng năm 2022, bao gồm: Bộ Giao thông Vận tải ước tính hơn 4.509 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng hơn 30.287 tỷ đồng; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với 578 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng là khoảng 3.260 tỷ đồng; Bộ Tài nguyên và Môi trường ước tính 907 tỷ đồng, Bộ Xây dựng ước tính 821 tỷ đồng và Bộ Y tế ước tính 558 tỷ đồng.

Tính theo địa phương, cả tháng 9/2022 và lũy kế 9 tháng năm 2022, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước của Hà Nội đều dẫn đầu cả nước. Ước tính thực hiện vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 9 của Hà Nội đạt 4,2 nghìn tỷ đồng, lũy kế 9 tháng là 32,1 nghìn tỷ đồng.

Là địa phương có tỷ lệ hoàn thành kế hoạch cao nhất cả nước, luỹ kế 9 tháng đầu năm 2022, Quảng Ninh có vốn đầu tư thực hiện từ NSNN cao thứ 3 trên cả nước với hơn 11,9 nghìn tỷ đồng, đạt 72% so với kế hoạch. Kế đến là Hải Phòng và Thanh Hóa với vốn NSNN lần lượt đạt 10.265 tỷ đồng và 7.395 tỷ đồng.

Theo báo cáo, cùng với Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa thì các tỉnh khác như: Bình Định, Bà Rịa - Vũng Tàu, Nghệ An, Đồng Nai và Bình Dương cũng nằm trong top 10 địa phương có vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN cao trong 9 tháng năm 2022.