Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách trong tháng 1 đạt 25,3 nghìn tỷ đồng

Ngô Dung

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 1/2022 ước đạt 25,3 nghìn tỷ đồng, bằng 4,8% kế hoạch, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2021, trong khi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam tháng 1/2022 ước đạt 1,61 tỷ USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trong đó, vốn đầu tư thực hiện do Trung ương quản lý đạt 3,4 nghìn tỷ đồng, bằng 3,4% kế hoạch, tăng 9,2%; vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý đạt 21,9 nghìn tỷ đồng, bằng 5,2% kế hoạch, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/1/2022 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 2,1 tỷ USD, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, vốn đăng ký cấp mới có 103 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 388 triệu USD, tăng 119,1% về số dự án và giảm 70,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2021.

Vốn đăng ký điều chỉnh có 71 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 1,27 tỷ USD, tăng 169%; vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 206 lượt với tổng giá trị góp vốn 443,5 triệu USD, tăng 100,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam tháng 1/2022 ước đạt 1,61 tỷ USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong tháng 1, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài có 15 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn là 44,2 triệu USD, gấp 13,97 lần so với cùng kỳ năm 2021; có 2 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh giảm 7,2 triệu USD.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong tháng 1 (vốn cấp mới và tăng thêm) đạt 36,9 triệu USD, gấp 11,7 lần so với cùng kỳ năm 2021.