Xác định thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ quan báo chí như thế nào?

PV.

Trước các vướng mắc của Tạp chí Tin học Ngân hàng về đối tượng phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, ngày 11/7/2018, Cục Thuế TP. Hà Nội đã có ý kiến trả lời cụ thể về vấn đề này.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, Điều 1 Thông tư số 150/2010/TT-BTC ngày 27/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với các cơ quan báo chí quy định về đối tượng áp dụng gồm các cơ quan báo chí được thành lập và hoạt động theo Luật Báo chí, xuất bản là đơn vị sự nghiệp công lập (gọi là Báo) có hoạt động quảng cáo có thu nhập.

Trong đó bao gồm, các báo tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ (gọi là Báo tự đảm bảo chi phí hoạt động) và các báo tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ (gọi là Báo tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động).

Tại Điều 4 Thông tư quy định về tổ chức thực hiện có nêu các nội dung không hướng dẫn tại Thông tư này và các nội dung không trái với hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN quy định, người nộp thuế TNDN là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế (gọi là doanh nghiệp), bao gồm: Đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài công lập có sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế trong tất cả các lĩnh vực...; Tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa hoặc dịch vụ, có thu nhập chịu thuế.

Bên cạnh đó, Khoản 2 Điều 4 (sửa đổi, bổ sung từ ngày 06/8/2015 theo Điều 2 Thông tư số 96/2015/TT-BTC) quy định về thu nhập chịu thuế; Tại Điều 24 Thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định về trách nhiệm thi hành như sau: Cơ quan thuế các cấp có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện theo nội dung Thông tư. Doanh nghiệp thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư thực hiện theo các hướng dẫn tại Thông tư này.

Căn cứ các quy định nêu trên, Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, trường hợp Tạp chí Tin học ngân hàng xác định không thuộc trường hợp Báo tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên hoặc Báo tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 150/2010/TT-BTC, có phát sinh thu nhập chịu thuế TNDN (doanh thu từ hoạt động bán tạp chí và quảng cáo) thì thuộc đối tượng nộp thuế TNDN theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính nêu trên.