Xây dựng phong trào Toàn dân tham gia công tác phòng cháy chữa cháy


Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, ngày 11/5/2020, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, trong đó, phát động phong trào Toàn dân tham gia công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo Kế hoạch, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tập trung xây dựng phong trào Toàn dân tham gia công tác PCCC và cứu hộ cứu nạn (CNCH).

Cụ thể, Bộ Công an tích cực xây dựng phong trào Toàn dân tham gia PCCC và CNCH gắn với xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo). Chủ trì tham mưu Chính phủ tổ chức triển khai thực hiện “Thí điểm giao một số nhiệm vụ PCCC cho lực lượng bảo vệ dân phố, lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở” (hoàn thành trong quý I/2021); xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn việc tự kiểm tra an toàn PCCC cho người đứng đầu cơ sở, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (hoàn thành trong quý III/2020).

Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Thủ tướng Chính phủ đưa nội dung bảo đảm an toàn PCCC vào tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (hoàn thành trong quý IV/2020). 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Bộ Công an triển khai thực hiện “Thí điểm giao nhiệm vụ PCCC cho lực lượng bảo vệ dân phố, lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở” (bắt đầu triển khai trong quý I/2021). Chỉ đạo xây dựng phong trào Toàn dân tham gia PCCC sâu rộng, với phương châm “bốn tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ), nòng cốt là lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở và lực lượng PCCC chuyên ngành (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

Bên cạnh đó, hoàn thành trong quý IV/2020 công tác chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác PCCC và CNCH; xác định rõ cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ huy, hiệp đồng, bảo đảm thống nhất, chặt chẽ khi xử lý các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn, nhất là các vụ việc phải huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia. 

Từ năm 2020 và các năm tiếp theo thực hiện xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến theo hướng tự phòng, tự quản về PCCC tại khu dân cư, khu công nghiệp, cơ quan, đơn vị, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; giải quyết chế độ, chính sách kịp thời, thỏa đáng đúng quy định đối với người bị thương, hy sinh hoặc thiệt hại về tài sản khi tham gia chữa cháy, CNCH; kịp thời động viên, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác PCCC và CNCH. 

Thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo công tác chỉ đạo vận động, khuyến khích người dân tình nguyện tham gia công tác PCCC và CNCH; trong quý IV/2020 hoàn thành công tác kiện toàn ban chỉ đạo PCCC và CNCH tại địa phương phù hợp với yêu cầu thực tế.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành chỉ đạo kiện toàn ban chỉ đạo PCCC và CNCH phù hợp với yêu cầu thực tế; kiện toàn lực lượng PCCC cơ sở và lực lượng PCCC chuyên ngành theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy, nhiệm vụ này hoàn thành trong quý IV/2020.