Xử lý hiệu quả nợ xấu của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp

Sầm Minh Hải

Trong năm 2019, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã trực tiếp mua và xử lý gần 3.000 tỷ đồng nợ xấu của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp. Doanh thu từ hoạt động mua bán xử lý nợ và tài sản là 1.785 tỷ đồng, bằng 124% so với năm 2018...

Năm 2020, DATC tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ giao liên quan tới tái cơ cấu nợ cấu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, trong đó có Vinalines
Năm 2020, DATC tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ giao liên quan tới tái cơ cấu nợ cấu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, trong đó có Vinalines

Bên cạnh đó, công ty đã thực hiện tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ tại 15 doanh nghiệp với giá trị tiếp nhận là 21,378 tỷ đồng, trong đó, tài sản là 9,897 tỷ đồng, nợ là 11,481 tỷ đồng, doanh nghiệp tự xử lý trước bàn giao là 2,803 tỷ đồng.

Kết quả giá trị thực tế thu hồi từ xử lý tài sản và thu hồi nợ đã tiếp nhận trong năm 2019 là 20,2 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động tiếp nhận đạt 6,057 tỷ đồng (trong đó: thu từ xử lý tài sản là 4,155 tỷ đồng, thu hồi nợ là 0,908 tỷ đồng và thu nợ do doanh nghiệp xử lý trước bàn giao là 0,994 tỷ đồng), đạt 121% kế hoạch năm 2019.

Trong quá trình hoạt động, công ty cũng gặp phải không ít khó khăn, thách thức do cơ chế hoạt động còn nhiều bất cập, chưa phù hợp với những thay đổi của thị trường. Cùng với đó, những quy định chưa được sửa đổi, bổ sung kịp thời, dẫn đến hạn chế trong thực hiện vai trò, nhiệm vụ được giao làm giảm hiệu quả của phương án xử lý nợ của DATC.

Cùng với thị trường khó khăn, ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh hoạt động bán đấu giá tài sản bảo đảm nợ để thu hồi nợ/bán đấu giá khoản nợ nhiều lần không thành công mới đàm phán bán nợ cho DATC; do giá chào bán nợ cao (thường là 100% giá trị khoản nợ gốc và lãi) và phải giảm giá rất nhiều lần mới tiệm cận giá chào mua của DATC nên ảnh hưởng đến tiến độ, kế hoạch mua và xử lý tài chính tái cơ cấu chuyển nợ thành vốn góp.

Tuy nhiên, Công ty vẫn đạt được những kết quả xuất sắc trong năm 2019 với tổng doanh thu hơn 2.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế ước thực hiện: 213 tỷ đồng. So với giai đoạn 5 năm trước từ 2010 đến 2014, lũy kế giai đoạn 2015-2019, tổng doanh thu của DATC là 10,488 tỷ đồng (tăng 229% so với giai đoạn 2010-2014), tiến hành mua nợ và tài sản với tổng doanh số là 9.471 tỷ đồng (tăng hơn 442% so với giai đoạn 2010-2014), đóng góp vào ngan sách Nhà nước của DATC trong cùng giai đoạn là hơn 400 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ giao liên quan tới tái cơ cấu nợ cấu các Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước, qua đó góp phần nâng cao năng lực tài chính, phục hồi hoạt động của các đơn vị để đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu theo đề án được Chính phủ phê duyệt gắn với việc thu hồi các khoản nợ của Chính phủ.

Năm 2020, DATC chủ động phối hợp với các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố để kịp thời tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ tại các doanh nghiệp chuyển đổi sở hữu. Thường xuyên rà soát, phân loại nợ, tài sản là chi phí không còn hiện vật, tài sản mất mát thiếu hụt trong tiếp nhận để tiếp tục xử lý. Hoàn chỉnh hồ sơ tố tụng tại tòa, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan thi hành án để tận thu nợ sau khi tiếp nhận từ các doanh nghiệp.

Cùng với đó, công ty sẽ đẩy mạnh hoạt động mua bán nợ, tái cơ cấu, thoái vốn... tương xứng với quy mô và năng lực, khẳng định vị trí, vai trò của mình về mua bán nợ, tái cơ cấu doanh nghiệp trên thị trường mua bán nợ Việt Nam.