Xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu

PV.

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi đến trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV, Bộ Tài chính cho biết, hiện nay, việc xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu đã được quy định rõ trong các văn bản luật.

Việc xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu đã được quy định cụ thể tại Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ và Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ Tài chính.
Việc xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu đã được quy định cụ thể tại Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ và Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa do Ban Dân nguyện chuyển tới tại Công văn số 487/BND ngày 14/6/2022 về việc chuyển kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV.

Gửi kiến nghị đến Bộ Tài chính, cử tri tỉnh Thanh Hóa cho biết, theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020 (có hiệu lực thi hành từ 01/01/2022) thì việc xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu được thực hiện của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Tuy nhiên, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý sử dụng tài sản công chưa có quy định rõ ràng về việc xử lý tài sản công là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu, do đó nhiều vụ việc thụ lý, giải quyết có tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu đang gặp khó khăn, vướng mắc. Do vậy, thông qua Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, cử tri tỉnh Thanh Hóa đề nghị nghiên cứu trình Quốc hội xem xét, sửa đổi Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 để phù hợp với quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020.

Trả lời kiến nghị này, tại Công văn số 6556/BTC-QLCS, Bộ Tài chính cho biết, theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 106, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công thì tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân bao gồm “tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu”.

Thực hiện nhiệm vụ do Quốc hội giao tại khoản 3, điểm đ khoản 4 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân. Đồng thời, ngày 05/7/2018, Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư số 57/2018/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP.

Việc xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu đã được quy định cụ thể tại Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ và Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ Tài chính. Do vậy, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công (Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 29/2018/NĐ-CP, Thông tư số 57/2018/TT-BTC) đã có quy định cụ thể về việc xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu.