Xử lý tiền thuế đối với các tờ khai giải phòng hàng, mang về bảo quản

Nguyễn Trung

Cục Thuế xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan) vừa có Công văn số 5535/TXNK-DTQLT tháo gỡ vướng mắc của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc xử lý tiền tiền thuế đối với các tờ khai giải phóng hàng, mang về bảo quản.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Cục Thuế xuất nhập khẩu, để đảm bảo công tác quản lý thuế và các khoản thu khác đối với trường hợp tờ khai giải phóng hàng, mang hàng về bảo quản nhưng chưa hoàn thành thủ tục hải quan, chưa nộp bổ sung các khoản phải nộp ngân sách nhà nước, Cục Thuế xuất nhập khẩu đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan TP. Hải Phòng với hai nội dung sau:

Một là, khi phát sinh các tờ khai giải phóng hàng, mang hàng về bảo quản, công chức hải quan cập nhật chứng từ ghi số thuế phải thu và ấn định thuế trên hệ thống kế toán thuế tập trung theo hướng dẫn tại sổ tay nghiệp vụ ban hành kèm theo Quyết định số 1647/QĐ-TCHQ ngày 26/6/2020 của Tổng cục Hải quan. 

Hai là, khi có kết quả cuối cùng về lô hàng và doanh nghiệp chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ ngân sách nhà nước theo quy định, công chức hải quan thực hiện nghiệp vụ hoàn thành kiểm tra đối với tờ khai và điều chỉnh chứng từ ghi số thuế phải thu trên hệ thống kế toán thuế tập trung theo hướng dẫn tại sổ tay nghiệp vụ ban hành kèm theo Quyết định số 1647/QĐ-TCHQ ngày 26/6/2020 của Tổng cục Hải quan.