Xử phạt nếu không cung cấp thông tin các dự án Chính phủ bảo lãnh

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 81/2014/TT-BTC quy định về chế độ cung cấp thông tin, báo cáo đối với các chương trình, dự án vay vốn được cấp bảo lãnh Chính phủ.

Tổ chức vi phạm việc cung cấp thông tin, báo cáo quy định sẽ bị xử phạt theo các quy định hiện hành trong lĩnh vực quản lý nợ công. Nguồn: internet
Tổ chức vi phạm việc cung cấp thông tin, báo cáo quy định sẽ bị xử phạt theo các quy định hiện hành trong lĩnh vực quản lý nợ công. Nguồn: internet
Theo đó, người được bảo lãnh có trách nhiệm cung cấp thông tin, báo cáo đúng hạn và đầy đủ theo quy định, đồng thời đảm bảo tính kịp thời trong trường hợp được yêu cầu cung cấp thông tin hoặc báo cáo đột xuất. Người được bảo lãnh chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin, báo cáo cung cấp. Người cho vay/người nhận bảo lãnh có trách nhiệm trao đổi, cung cấp thông tin cho người bảo lãnh theo quy định.

Về việc phối hợp trao đổi thông tin giữa người bảo lãnh, người được bảo lãnh, người cho vay/người nhận bảo lãnh, Thông tư quy định: Trong giai đoạn thẩm định cấp bảo lãnh, người bảo lãnh, người được bảo lãnh, người cho vay/người nhận bảo lãnh phối hợp trao đổi thông tin liên quan đến Dự án đề nghị cấp bảo lãnh tùy theo yêu cầu của từng bên.

Trong quá trình thực hiện Dự án: Người được bảo lãnh có trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan đến Dự án theo quy định trong hợp đồng tài trợ vốn vay cho người cho vay/người nhận bảo lãnh; người cho vay/người nhận bảo lãnh thực hiện việc kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Dự án theo quy định trong hợp đồng tài trợ vốn vay và phụ thuộc vào các nghĩa vụ bảo mật của các bên quy định trong hợp đồng tài trợ vốn vay, chia sẻ với người bảo lãnh (Bộ Tài chính) thông tin giám sát thực hiện dự án hoặc bất kỳ thông tin nào có liên quan đến sự kiện có thể  ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của Dự án để có biện pháp xử lý kịp thời.

Trong thời gian sớm nhất có thể kể từ ngày nhận được yêu cầu của người bảo lãnh về việc phối hợp cung cấp thông tin, hoặc kể từ ngày người cho vay/người nhận bảo lãnh biết về sự kiện có khả năng ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của Dự án, người cho vay/người nhận bảo lãnh trong phạm vi cho phép phối hợp cung cấp thông tin bằng văn bản cho người bảo lãnh...

Tổ chức vi phạm việc cung cấp thông tin, báo cáo quy định tại Thông tư này bị xử phạt theo các quy định hiện hành trong lĩnh vực quản lý nợ công.

Trường hợp người được bảo lãnh vi phạm các quy định về chế độ cung cấp thông tin, báo cáo 3 lần liên tiếp, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Bộ Tài chính yêu cầu Công ty mẹ, cổ đông chính kiểm tra tình hình của người được bảo lãnh, báo cáo Bộ Tài chính.

Trường hợp sau khi báo cáo, người được bảo lãnh vẫn tiếp tục vi phạm quy định về cung cấp thông tin, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ không xem xét cấp bảo lãnh cho các dự án khác của người được bảo lãnh, đồng thời Bộ Tài chính sẽ phối hợp với cơ quan liên quan để tổ chức đoàn kiểm tra tình hình thực hiện Dự án và tình hình tài chính của người được bảo lãnh.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/8/2014.