Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa:

Xuất cấp hơn 331,6 tấn gạo hỗ trợ người dân thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng

Hà Anh

Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Thanh Hóa xuất cấp không thu tiền 331,621 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia nhập kho năm 2022, vận chuyển đến trung tâm huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa để hỗ trợ người dân bảo vệ và phát triển rừng.

Việc giao nhận gạo hỗ trợ người dân huyện Mường Lát thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng xong trước ngày 31/8/2023.
Việc giao nhận gạo hỗ trợ người dân huyện Mường Lát thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng xong trước ngày 31/8/2023.

Ngày 26/7/2023, Tổng cục DTNN có Quyết định số 290/QĐ-TCDT về việc xuất gạo dự trữ quốc gia cho tỉnh Thanh Hóa để thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn huyện Mường Lát (đợt 3 năm 2023).

Theo đó, Tổng cục DTNN giao Cục DTNN khu vực Thanh Hóa xuất cấp không thu tiền 331,621 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia nhập kho năm 2022, vận chuyển đến trung tâm huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa để hỗ trợ người dân thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng theo quy định tại Quyết định số 1910/QĐ-TTg ngày 24/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Thời hạn hoàn thành giao, nhận gạo xong trước ngày 31/8/2023.

Tổng cục DTNN yêu cầu Cục DTNN khu vực Thanh Hóa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND huyện Mường Lát lập kế hoạch, phương án và thời gian tiếp nhận gạo gửi Cục DTNN khu vực để tổ chức thực hiện việc giao nhận.

Theo đó, việc giao nhận gạo hỗ trợ địa phương thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Văn bản số 15316/BTC-TCDT ngày 14/12/2020 về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Thanh Hóa để thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng và Thông tư số 51/2020/TT-BTC ngày 2/6/2020 của Bộ Tài chính quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ.

Cục trưởng Cục DTNN khu vực Thanh Hóa có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc vận chuyển số gạo được giao cho địa phương kịp thời, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và thời gian quy định.

Cũng trong ngày 26/7, Tổng cục DTNN có Văn bản số 1146/TCDT-QLHDT gửi UBND tỉnh Thanh Hóa về tiếp nhận gạo dự trữ quốc gia. Văn bản nêu rõ: Trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Thanh Hóa tại Công văn số 2587/UBND-VX ngày 3/3/2023 về việc báo cáo kết quả hỗ trợ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng và xây dựng kế hoạch tiếp nhận gạo năm 2023 trên địa bàn huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa theo Quyết định số 1910/QĐ-TTg ngày 24/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng cục DTNN đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo UBND huyện Mường Lát triển khai tiếp nhận gạo; đồng thời, phối hợp với Cục DTNN khu vực Thanh Hóa trong việc giao, nhận gạo để kịp thời hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định tại Quyết định số 1910/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 15346/BTC-TCDT ngày 14/12/2020 về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Thanh Hóa để thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng...