Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 9 tháng đạt 23,3 tỷ USD

PV.

Theo Bộ NN&PTNT, kim ngạch xuất khẩu (XK) nông, lâm, thuỷ sản tháng 9 năm 2016 ước đạt 2,5 tỷ USD, đưa tổng giá trị XK 9 tháng đầu năm 2016 đạt 23,3 tỷ USD, tăng 6% (so với cùng kỳ năm 2015).

XK nông, lâm, thuỷ sản tháng 9 năm 2016 ước đạt 2,5 tỷ USD
XK nông, lâm, thuỷ sản tháng 9 năm 2016 ước đạt 2,5 tỷ USD

Giá trị XK các mặt hàng nông sản chính ước đạt 11,1 tỷ USD, tăng 7,2%; giá trị XK thuỷ sản ước đạt 4,9 tỷ USD, tăng 4,3%; giá trị XK các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 5,1 tỷ USD, tương đương với cùng kỳ năm 2015.

Trong các mặt hàng nông sản chính, khối lượng gạo XK tháng 9 năm 2016 ước đạt 396 nghìn tấn với giá trị đạt 176 triệu USD, đưa khối lượng XK gạo 9 tháng đầu năm 2016 ước đạt 3,76 triệu tấn và 1,69 tỷ USD, giảm 16,4% về khối lượng và giảm 12,5% về giá trị.

XK cà phê trong tháng 9 ước đạt 113 nghìn tấn, với giá trị đạt 221 triệu USD, đưa khối lượng XK cà phê 9 tháng đầu năm 2016 đạt 1,39 triệu tấn và 2,48 tỷ USD, tăng 38,9% về khối lượng và tăng 22,1% về giá trị. 

Mặt hàng cao su tăng đáng kể trong tháng 9 với  khối lượng XK tháng 9 đạt 135 nghìn tấn, với giá trị đạt 172 triệu USD, đưa khối lượng XK cao su 9 tháng đầu năm 2016 đạt 854 nghìn tấn và 1,1 tỷ USD, tăng 14,6% về khối lượng và tăng 1% về giá trị…

Cũng theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, nhập khẩu toàn ngành nông, lâm, thủy sản tháng 9 ước đạt 2,13 tỷ USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu 9 tháng đạt 17,74 tỷ USD, tăng 1,3%. Trong đó, nhập khẩu một số mặt hàng chính ước đạt khoảng 12,82 tỷ USD, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm trước.