Yêu cầu về hồ sơ miễn thuế nhập khẩu hàng hóa phục vụ an ninh, quốc phòng

PV.

Sau khi nhận được một số hồ sơ của các cục, chi cục hải quan liên quan đến việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ an ninh, quốc phòng nhưng khi làm thủ tục hải quan không xử lý miễn thuế nhập khẩu được, ngày 18/01/2018, Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 292/TCHQ-TXNK hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tổng cục Hải quan cho biết, căn cứ Điều 24 Luật Hải quan số 54/2014/QH14 ngày 23/06/2014; Khoản 3 Điều 20 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ; Điểm b khoản 4 Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan thì hàng hóa nhập khẩu phục vụ an ninh, quốc phòng, để được thông quan và xác định không thuộc đối tượng chịu thuế VAT, doanh nghiệp phải xuất trình một số giấy tờ để Chi Cục Hải quan kiểm tra, đối chiếu.

Cụ thể, các giấy tờ cần xuất trình gồm: Giấy phép nhập khẩu hoặc Giấy xác nhận nhập khẩu hàng hóa phục vụ an ninh, quốc phòng; Hợp đồng mua bán hàng hóa; Hợp đồng bán hàng hoặc Hợp đồng cung cấp hàng hóa, trong đó, quy định giá trúng thầu hoặc giá cung cấp hàng hóa không bao gồm thuế nhập khẩu đối với trường hợp nhập khẩu ủy thác, đấu thầu.

Vì vậy, để xử lý miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ an ninh, quốc phòng theo Quy trình miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 4073/QĐ-TCHQ ngày 01/12/2017, Tổng cục Hải quan yêu cầu, khi lập hồ sơ miễn thuế nhập khẩu gửi về Tổng cục Hải quan, ngoài các hồ sơ quy định tại Phụ lục IV Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 4073/QĐ-TCHQ, các Cục, Chi cục Hải quan tỉnh, thành phố gửi bổ sung: Hợp đồng mua bán hàng hóa (01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của Chi cục Hải quan); Hợp đồng ủy thác nhập khẩu hoặc hợp đồng cung cấp hàng hóa theo văn bản trúng thầu hoặc văn bản chỉ định thầu, trong đó ghi rõ giá cung cấp hàng hóa không bao gồm thuế nhập khẩu đối với trường hợp nhập khẩu ủy thác, đấu thầu (01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của Chi cục Hải quan).