03 giai đoạn lập kế hoạch tài chính 05 năm

PV.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến công khai về Thông tư Hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm, trong đó có hướng dẫn cụ thể về trình tự lập kế hoạch tài chính 05 năm theo Nghị định số 45/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Dự thảo Thông tư nêu rõ, kế hoạch tài chính 05 năm cấp quốc gia và địa phương được lập theo trình tự thống nhất với 03 giai đoạn.

Giai đoạn I: chuẩn bị các điều kiện cho việc lập kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia (trước ngày 31/3 năm thứ tư của kế hoạch 05 năm giai đoạn trước) và kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (trước ngày 15/5 năm thứ tư của kế hoạch 05 năm giai đoạn trước).

Theo Dự thảo, Bộ Tài chính (đối với cấp quốc gia), Sở Tài chính (đối với cấp địa phương) chủ trì đánh giá sơ bộ tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn trước và hoạch định các vấn đề có tính nguyên tắc cần chú ý trong lập kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn sau.

Đồng thời, phối hợp với cơ quan Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan khác có liên quan cùng cấp tính toán, dự báo các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô chủ yếu 05 năm tới để làm cơ sở lập kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn sau.

Giai đoạn II: tổ chức lập kế hoạch tài chính 05 năm

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, cơ quan liên quan tổng hợp, lập Kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/6 năm thứ năm của kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn trước.

Dự thảo hướng dẫn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính địa phương chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế địa phương và các cơ quan có liên quan khác ở địa phương tổng hợp, lập kế hoạch tài chính 05 năm của địa phương theo 2 bước:

Bước thứ nhất: trình dự thảo kế hoạch tài chính 05 năm của địa phương xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp trước ngày 30/11 năm thứ tư của kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn trước, trên cơ sở đó chỉnh lý và gửi dự thảo kế hoạch này xin ý kiến (lần 1) Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31/12 cùng năm.

Căn cứ ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dự thảo kế hoạch tài chính 05 năm của địa phương tiếp tục được bổ sung, chỉnh lý để phục vụ việc hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn sau.

Bước thứ hai: cập nhật đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn trước và những diễn biến mới phát sinh trong những tháng đầu năm của năm cuối kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn trước, bổ sung hoàn thiện dự thảo kế hoạch tài chính 05 năm của địa phương, gửi xin ý kiến (lần 2) Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/7 năm thứ năm của kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn trước, cùng với tài liệu về dự toán ngân sách nhà nước hằng năm.

Giai đoạn III: trình cấp thẩm quyền kế hoạch tài chính 05 năm

Theo Dự thảo, Bộ Tài chính hoàn chỉnh kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia giai đoạn sau, báo cáo Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội cho ý kiến trước ngày 20 tháng 9 năm thứ năm của kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn trước, trên cơ sở đó trình Quốc hội quyết định trước ngày 20 tháng 10 cùng năm.

Căn cứ ý kiến của Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoàn chỉnh kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn sau của địa phương, báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định cùng thời điểm trình dự toán ngân sách năm đầu thời kỳ kế hoạch 05 năm giai đoạn sau.