05 nội dung phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tài chính

Huy An

Ngày 11/11/2021, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 1325/KHTC-QT về việc triển khai thực hiện Chương trình phòng chống ma túy giai đoạn 2021-2025.

Anh minh họa. Nguồn: Internet
Anh minh họa. Nguồn: Internet

Công văn số 1325/KHTC-QT nêu rõ, thực hiện Công văn số 3405/BCA-V01 ngày 22/9/2021 của Bộ Công an về việc triển khai thực hiện Chương trình phòng chống ma túy giai đoạn 2021-2025, Bộ Tài chính đề nghị, các thủ trưởng các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ tập trung triển khai các nội dung phòng chống ma túy giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phòng chống ma túy theo Quyết định số 1452/QĐ-TTg ngày 31/8/2021; Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Quyết định số 291/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW đảm bảo phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của đơn vị.

Các đơn vị đào tạo thuộc Bộ Tài chính (Học viện Tài chính, các trường Đại học) trang bị những kiến thức cơ bản về phòng, chống ma túy đối với sinh viên, học viên của nhà trường; chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên chịu trách nhiệm tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy nhằm giúp sinh viên tự giác và nâng cao nhận thức về tác hại và cách phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội.

Tổ chức cho 100% sinh viên ký cam kết không sử dụng ma túy, xử lý trách nhiệm đối với đảng viên, người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền để xẩy ra tình hình tệ nạn ma túy phức tạp tại trường mình quản lý.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu các đơn vị báo, tạp chí thuộc Bộ Tài chính (Thời báo Tài chính Việt Nam, Tạp chí Tài chính...) và các hệ thống (Tạp chí Hải quan, Tạp chí Thuế, Tạp chí Ngân quỹ quốc gia...), Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính tăng cường đăng tải các tin, bài viết tuyên truyền về phòng, chống ma túy, cả về số lượng và chất lượng các tin, bài viết chuyên sâu truyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy, tội phạm ma túy trong giai đoạn 2021-2025.

Trong thời gian triển khai thực hiện Chương trình Phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025, Bộ Tài chính đề nghị Tổng cục Hải quan phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan kiểm soát chặt chẽ các chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phối hợp, thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất trong xuất khẩu, không để tội phạm lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp trong nội địa.

Trong giai đoạn 2021-2025 tập trung lực lượng, tăng cường và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát lại các khâu thực hiện quy trình thủ tục hải quan, sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị, phương tiện chuyên dùng... 

Kinh phí thực hiện, các đơn vị, hệ thống cân đối, bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước (kinh phí hoạt động thường xuyên, kinh phí giao thức hiện tự chủ) được giao hàng năm và nguồn kinh phí hợp pháp khác, đảm bảo, đáp ứng yêu cầu, tiết kiệm, hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị.