12 nhiệm vụ trọng tâm của KBNN tỉnh Vĩnh Long năm 2013

Nguyễn Lộc

(Tài chính) Năm 2013, trong tình hình kinh tế còn khó khăn, mục tiêu thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn Tỉnh phải đạt 2.484 tỷ đồng, tăng 20% với năm 2012, đồng thời chú trọng chi ngân sách địa phương (NSĐP) 4.444 tỷ đồng để thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.

Với truyền thống đoàn kết và luôn biết vượt qua khó khăn, KBNN Vĩnh Long sẽ hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao trong năm 2013. Nguồn: FinancePLus.vn
Với truyền thống đoàn kết và luôn biết vượt qua khó khăn, KBNN Vĩnh Long sẽ hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao trong năm 2013. Nguồn: FinancePLus.vn
Năm 2012, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Vĩnh Long luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chương trình công tác của Ngành để xây dựng chương trình hành động và kế hoạch cụ thể.

Qua đó, đã thực hiện tổng thu (NSNN cả năm đạt 2.578 tỷ đồng (không bao gồm nguồn thu sổ xố kiến thiết là 892 triệu đồng), trong đó thu nội địa đạt 1.587 tỷ đồng đạt 96 % so với dự toán HĐND giao. Tổng chi NSNN cả năm đạt 9.347 tỷ đồng, trong đó NSĐP 4.703 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm soát chi NSNN đã phát hiện 15 khoản chi chưa hợp lý trong đó: Từ chối chưa thanh toán những khoản chi không đúng chế độ quy định là 7 khoản chi với số tiền 132 triệu đồng, yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết cho 8 khoản chi là 225 triệu đồng. Qua công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, các đơn vị kho bạc đã từ chối 108 phiếu đề nghị thanh toán do chứng từ không hợp lệ tương đương 29 tỷ đồng.

Với mục tiêu và phương châm hành động “Đẩy mạnh thực hiện chiến lược phát triển KBNN, tiếp nhận thành công dự án TABMIS, hoàn thiện tổ chức bộ máy theo mô hình mới và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chuyên môn chính trị được giao”, đảm bảo nguồn thực hiện các nhiệm vụ cơ bản về phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, KBNN Vĩnh Long đã phối hợp cùng với các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai 12 nhiệm vụ trọng tâm cùng nhiều giải pháp cụ thể  để hoàn thành các chỉ tiêu được giao:

Một là, quán triệt cho CBCC kịp thời, đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Hai là, tổ chức quản lý quỹ NSNN chặt chẽ, an toàn gắn với việc thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật phòng chống tham nhũng.

Ba là, vận hành thông suốt, an toàn hệ thống TABMIS trong toàn hệ thống, thực hiện tốt công tác kế toán, kiểm toán, thanh toán đúng quy định.

Bốn là, đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền và tài sản của Nhà nước, của nhân dân giao cho Kho bạc quản lý, thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Tài chính KBNN về chế độ quản lý tiền, giấy tờ và các tài sản khác.

Năm là, đảm bảo an ninh trong hoạt động nghiệp vụ, họt động công nghệ thông tin, an toàn bảo mật trong hệ thống KBNN.

Sáu là, thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo an toàn cho KBNN, tự kiểm tra để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các sai phạm.

Bảy là, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc cải các hành chính trong KBNN tạp điều kiện thuận lợi cho thực hiện các quan hệ giao dịch.

Tám là, hoàn thiện tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực cho KBNN.

Chín là, hiện đại hóa trang thiết bị cho KBNN, ứng dụng công nghệ quản lý hệ thống KBNN an toàn, nhanh chóng và bảo mật.

Mười là, nâng cao chất lượng quản lý tài chính, tài sản và xây dựng cán bộ nội ngành, thực hiện nghiêm chế độ chính sách và các tiêu chuẩn quy định.

Mười một là, triển khai thực hiện nghiêm các công của, chỉ thị của Tỉnh ủy Vĩnh Long, UBND tỉnh về chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của CBCC KBNN.

Mười hai là, thực hiện tốt kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật, đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp và các luật theo chỉ đạo của Trung ương và địa phương.

Năm 2013 dự báo tiếp tục đặt ra nhiều nhiệm vụ khá quan trọng và nhiều khó khăn, thách thức đối với hệ thống KBNN nói chung và KBNN Vĩnh Long nói riêng. Tuy nhiên, với truyền thống đoàn kết và luôn biết vượt qua khó khăn, tin tưởng rằng KBNN Vĩnh Long sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ được giao trong năm 2013, tạo tiền đề vững chắc để hướng đến thực hiện thành công chiến lược phát triển đến năm 2020 của Hệ thống KBNN.