14.620 tỷ đồng cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách để bổ sung cho phòng, chống dịch

Việt Hoàng

Chiều ngày 22/9, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, quyết định phương án sử dụng nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2021.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày Tờ trình của Chính phủ tại Phiên họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nguồn: quochoi.vn
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày Tờ trình của Chính phủ tại Phiên họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nguồn: quochoi.vn

Thay mặt Chính phủ trình bày Tờ trình phương án sử dụng nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, tổng số kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách Trung ương năm 2021 là 14.620 tỷ đồng.

Cụ thể, số cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên của ngân sách Trung ương năm 2021 là 7.042 tỷ đồng; giảm chi trả nợ lãi của ngân sách Trung ương năm 2021 là 4.200 tỷ đồng; kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 theo nghị quyết của Chính phủ còn dư 3.000 tỷ đồng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định phương án sử dụng nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2021. Nguồn: quochoi.vn
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định phương án sử dụng nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2021. Nguồn: quochoi.vn

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, tổng hợp chung nhu cầu Trung ương phải chi để mua vắc xine và chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới khoảng 36.000-40.000 tỷ đồng. 

Do đó, để bảo đảm nguồn kinh phí cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định sử dụng 14.620 tỷ đồng kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách Trung ương năm 2021 nêu trên, để bổ sung nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2021, tập trung chi cho công tác phòng, chống dịch.

Trường hợp kinh phí chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 được bổ sung nêu trên không sử dụng hết trong năm 2021, được chuyển nguồn sang năm 2022 tiếp tục thực hiện.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường cho biết, Ủy ban Tài chính - Ngân sách đồng ý bổ sung số tiền còn dư vào tổng nguồn cắt giảm ngân sách Trung ương năm 2021 để phục vụ phòng, chống dịch.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày báo cáo thẩm tra. Nguồn: quochoi.vn
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày báo cáo thẩm tra. Nguồn: quochoi.vn

Bên cạnh đó, Ủy ban Tài chính - Ngân sách cũng đề nghị Chính phủ báo cáo thêm về nguồn lực dự kiến được phân bổ nêu trên thì mức độ đáp ứng; tác động, hiệu quả; khả năng phòng chống, khắc phục hậu quả dịch bệnh đối với các đối tượng được phân bổ tại thời điểm hiện nay ở mức độ nào nhằm bảo đảm đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn lực sau này.

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất ban hành Nghị quyết bổ sung nguồn lực từ ngân sách Trung ương số tiền 14.620 tỷ đồng từ nguồn cắt giảm chi ngân sách nhà nước năm 2021 như tờ trình của Chính phủ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ xử lý nguồn lực dự phòng này để ưu tiên chống dịch, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả theo đúng quy định Luật Ngân sách Nhà nước và nghị quyết của Quốc hội, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định. Đồng thời, Chính phủ bảo đảm việc thu hồi, cắt giảm tiết kiệm nguồn kinh phí theo đúng tinh thần Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội, cắt giảm chi phí cho hội nghị, công tác phí, chi thường xuyên thu hồi chi chưa cần thiết hoặc chậm triển khai...

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ cần bám sát diễn biến thực tế để điều hành theo thẩm quyền hoặc xin ý kiến các cấp có thẩm quyền, bảo đảm tăng thêm nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương nhằm thực hiện hiệu quả cho công tác phòng, chống dịch. Cùng với đó, duy trì, khôi phục, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn sức khỏe, tính mạng cho người dân, bảo đảm chế độ, chính sách cho những người tham gia phòng, chống dịch, nhất là lực lượng tuyến đầu.

Trong 8 tháng đầu năm, cả ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương đã tập trung sử dụng dự phòng ngân sách, dự trữ tài chính để đáp ứng các yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19; xử lý các nhu cầu chi cấp thiết về quốc phòng, an ninh. Các nguồn lực của Trung ương đã sử dụng 22.270 tỷ đồng.