192 chi cục thuế sẽ được ghép thành 90 chi cục

PV.

Tổng cục Thuế cho biết, đến ngày 20/5/2018, 63 cục thuế đã trình Tổng cục Thuế để thẩm định trình Bộ Tài chính phê duyệt đề án thành lập chi cục thuế khu vực. Theo đó, 192 chi cục thuế sẽ được ghép thành 90 chi cục thuế khu vực (giảm 102 chi cục)...

Việc giảm đầu mối chi cục thuế, tinh giản biên chế, giảm chi phí hành thu, tạo điều kiện cho người nộp thuế...
Việc giảm đầu mối chi cục thuế, tinh giản biên chế, giảm chi phí hành thu, tạo điều kiện cho người nộp thuế...

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã chủ động nghiên cứu, xây dựng đề án sắp xếp, sáp nhập.

Theo đó, Tổng cục Thuế đã ban hành kế hoạch triển khai chi tiết; thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thành lập từ cấp Tổng cục đến 63 cục thuế tỉnh, thành phố. Đồng thời, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính tiến hành khảo sát tại cục thuế đại diện cho các vùng, miền trong cả nước để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; Hướng dẫn các cục thuế xây dựng đề án thành lập chi cục thuế khu vực.

Đến ngày 20/5/2018, 63 cục thuế đã trình Tổng cục Thuế để thẩm định trình Bộ Tài chính phê duyệt đề án thành lập chi cục thuế khu vực.

Theo Tổng cục Thuế, thông qua việc sắp xếp, sáp nhập để thành lập chi cục thuế khu vực sẽ giải quyết được việc giảm đầu mối chi cục thuế, tinh giản biên chế, giảm chi phí hành thu, tạo điều kiện cho người nộp thuế, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý; là cơ sở sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy.

Việc sắp xếp thu gọn đầu mối chi cục thuế, đội thuế sẽ là nhân tố tác động trở lại đối với ngành Thuế, qua đó, đặt ra bài toán cho ngành Thuế là phải đẩy mạnh hơn nữa công tác ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương thức quản lý…

Với sự đồng thuận, tinh thần quyết tâm cao, hiện nay các địa phương đang nỗ lực thực hiện các công việc liên quan như thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và chỉ đạo xây dựng đề án của cục thuế... theo đúng chủ trương, chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp với chính quyền địa phương cũng được duy trì thường xuyên và chặt chẽ nhằm triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch của Bộ Tài chính nhưng cũng để đảm bảo không ảnh hưởng đến kế hoạch thu ngân sách.

Song song với việc sắp xếp các chi cục thuế, ngành Thuế cũng đề ra các giải pháp hữu hiệu để chi cục thuế khu vực đi vào hoạt động thực sự hiệu quả và từng bước tinh giản biên chế.

Có thể khẳng định, việc thực hiện đề án sắp xếp, sáp nhập nhằm đảm bảo việc chi cục thuế mới hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn cả về tổ chức bộ máy, kết hợp sắp xếp lại nguồn nhân lực để tinh giản biên chế, giảm chi phí hành thu của cơ quan Thuế; Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.