Tinh gọn toàn diện bộ máy toàn ngành Thuế

Theo: thoibaotaichinhvietnam.vn

Tổng cục Thuế vừa ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Chi cục Thuế Lập Thạch và Chi cục thuế Sông Lô (tỉnh Vĩnh Phúc) sẽ sáp nhập thành một chi cục thuế khu vực. Ảnh: Đức Minh
Chi cục Thuế Lập Thạch và Chi cục thuế Sông Lô (tỉnh Vĩnh Phúc) sẽ sáp nhập thành một chi cục thuế khu vực. Ảnh: Đức Minh

Theo đó, mục tiêu là kiện toàn, tinh gọn bộ máy của Tổng cục Thuế đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thông suốt, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế.

Đồng thời thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Đề án tinh giản biên chế ngành Thuế, gẳn tinh giản biên chế với sắp xếp, tinh gọn bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức và người lao động; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục Thuế.

Nhiệm vụ và giải pháp chính được đưa ra là tổ chức quán triệt, nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến rõ rệt về tư tưởng và hành động trong việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Tổng cục Thuế tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trong đó, các vụ, đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế phối hợp chặt chẽ với tố chức đảng và cấp ủy cùng cấp tổ chức thực hiện thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận với cấp ủy và chính quyền địa phương đế thực hiện tốt việc cải cách, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế của Tổng cục Thuế và đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Các cơ quan thuế địa phương triển khai thực hiện Quyết định số 520/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 của Bộ Tài chính vê việc phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, sáp nhập chi cục thuế thành chi cục thuế khu vực;

Rà soát tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản; hướng dẫn việc thực hiện công tác bàn giao, tiếp nhận tài sản, đầu tư xây dựng, tài chính khi sắp xếp, sáp nhập các chi cục thuế;

Tham gia xây dựng kế hoạch chuyển giao nhiệm vụ tổ chức thi cấp chứng chỉ hành nghề làm thủ tục về thuế theo chỉ đạo của Bộ Tài chính; quản lý chặt chẽ biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.