20 nền kinh tế dễ làm ăn nhất thế giới năm 2013

Theo VnEconomy

Hãng tin Bloomberg xếp hạng môi trường kinh doanh của 161 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dưới đây là 20 địa chỉ có môi trường kinh doanh tốt nhất...

Ba Lan
20 nền kinh tế dễ làm ăn nhất thế giới năm 2013 - Ảnh 1

Xếp hạng chung: 20
Xếp hạng về mức độ hội nhập kinh tế: 11
Xếp hạng về chi phí thành lập doanh nghiệp: 66
Xếp hạng về chi phí nhân công/nguyên vật liệu: 15
Xếp hạng về chi phí giao thông: 40
Xếp hạng về các chi phí hữu hình hơn:: 26
Xếp hạng về nền tảng người tiêu dùng địa phương: 3

Nauy
20 nền kinh tế dễ làm ăn nhất thế giới năm 2013 - Ảnh 2

Xếp hạng chung: 19
Xếp hạng về mức độ hội nhập kinh tế: 5
Xếp hạng về chi phí thành lập doanh nghiệp: 55
Xếp hạng về chi phí nhân công/nguyên vật liệu: 75
Xếp hạng về chi phí giao thông: 45
Xếp hạng về các chi phí hữu hình hơn:: 6
Xếp hạng về nền tảng người tiêu dùng địa phương: 10

Thụy Sỹ
20 nền kinh tế dễ làm ăn nhất thế giới năm 2013 - Ảnh 3

Xếp hạng chung: 17 (đồng hạng)

Xếp hạng về mức độ hội nhập kinh tế: 20
Xếp hạng về chi phí thành lập doanh nghiệp: 39
Xếp hạng về chi phí nhân công/nguyên vật liệu: 43
Xếp hạng về chi phí giao thông: 47
Xếp hạng về các chi phí hữu hình hơn:: 10
Xếp hạng về nền tảng người tiêu dùng địa phương: 20

Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE)
20 nền kinh tế dễ làm ăn nhất thế giới năm 2013 - Ảnh 4

Xếp hạng chung: 17 (đồng hạng)
Xếp hạng về mức độ hội nhập kinh tế: 26
Xếp hạng về chi phí thành lập doanh nghiệp: 88
Xếp hạng về chi phí nhân công/nguyên vật liệu: 48
Xếp hạng về chi phí giao thông: 1
Xếp hạng về các chi phí hữu hình hơn:: 19
Xếp hạng về nền tảng người tiêu dùng địa phương: 59

Tây Ban Nha
20 nền kinh tế dễ làm ăn nhất thế giới năm 2013 - Ảnh 5

Xếp hạng chung: 16
Xếp hạng về mức độ hội nhập kinh tế: 19
Xếp hạng về chi phí thành lập doanh nghiệp: 56
Xếp hạng về chi phí nhân công/nguyên vật liệu: 12
Xếp hạng về chi phí giao thông: 10
Xếp hạng về các chi phí hữu hình hơn:: 32
Xếp hạng về nền tảng người tiêu dùng địa phương: 26

Phần Lan
20 nền kinh tế dễ làm ăn nhất thế giới năm 2013 - Ảnh 6

Xếp hạng chung: 15
Xếp hạng về mức độ hội nhập kinh tế: 15
Xếp hạng về chi phí thành lập doanh nghiệp: 81
Xếp hạng về chi phí nhân công/nguyên vật liệu: 31
Xếp hạng về chi phí giao thông: 16
Xếp hạng về các chi phí hữu hình hơn:: 8
Xếp hạng về nền tảng người tiêu dùng địa phương: 18

Pháp
20 nền kinh tế dễ làm ăn nhất thế giới năm 2013 - Ảnh 7

Xếp hạng chung: 14
Xếp hạng về mức độ hội nhập kinh tế: 12
Xếp hạng về chi phí thành lập doanh nghiệp: 31
Xếp hạng về chi phí nhân công/nguyên vật liệu: 24
Xếp hạng về chi phí giao thông: 11
Xếp hạng về các chi phí hữu hình hơn:: 35
Xếp hạng về nền tảng người tiêu dùng địa phương: 17

Bỉ
20 nền kinh tế dễ làm ăn nhất thế giới năm 2013 - Ảnh 8

Xếp hạng chung: 13
Xếp hạng về mức độ hội nhập kinh tế: 21
Xếp hạng về chi phí thành lập doanh nghiệp: 4
Xếp hạng về chi phí nhân công/nguyên vật liệu: 29
Xếp hạng về chi phí giao thông: 13
Xếp hạng về các chi phí hữu hình hơn:: 48
Xếp hạng về nền tảng người tiêu dùng địa phương: 29

Thụy Điển
20 nền kinh tế dễ làm ăn nhất thế giới năm 2013 - Ảnh 9

Xếp hạng chung: 12
Xếp hạng về mức độ hội nhập kinh tế: 9
Xếp hạng về chi phí thành lập doanh nghiệp: 45
Xếp hạng về chi phí nhân công/nguyên vật liệu: 19
Xếp hạng về chi phí giao thông: 22
Xếp hạng về các chi phí hữu hình hơn:: 14
Xếp hạng về nền tảng người tiêu dùng địa phương: 12

Áo
20 nền kinh tế dễ làm ăn nhất thế giới năm 2013 - Ảnh 10

Xếp hạng chung: 11
Xếp hạng về mức độ hội nhập kinh tế: 7
Xếp hạng về chi phí thành lập doanh nghiệp: 11
Xếp hạng về chi phí nhân công/nguyên vật liệu: 36
Xếp hạng về chi phí giao thông: 33
Xếp hạng về các chi phí hữu hình hơn:: 20
Xếp hạng về nền tảng người tiêu dùng địa phương: 14

Anh
20 nền kinh tế dễ làm ăn nhất thế giới năm 2013 - Ảnh 11

Xếp hạng chung: 10
Xếp hạng về mức độ hội nhập kinh tế: 2
Xếp hạng về chi phí thành lập doanh nghiệp: 47
Xếp hạng về chi phí nhân công/nguyên vật liệu: 11
Xếp hạng về chi phí giao thông: 9
Xếp hạng về các chi phí hữu hình hơn:: 22
Xếp hạng về nền tảng người tiêu dùng địa phương: 31

Đan Mạch
20 nền kinh tế dễ làm ăn nhất thế giới năm 2013 - Ảnh 12

Xếp hạng chung: 9
Xếp hạng về mức độ hội nhập kinh tế: 10
Xếp hạng về chi phí thành lập doanh nghiệp: 5
Xếp hạng về chi phí nhân công/nguyên vật liệu: 73
Xếp hạng về chi phí giao thông: 29
Xếp hạng về các chi phí hữu hình hơn:: 3
Xếp hạng về nền tảng người tiêu dùng địa phương: 33

Singapore
20 nền kinh tế dễ làm ăn nhất thế giới năm 2013 - Ảnh 13

Xếp hạng chung: 8
Xếp hạng về mức độ hội nhập kinh tế: 48
Xếp hạng về chi phí thành lập doanh nghiệp: 2
Xếp hạng về chi phí nhân công/nguyên vật liệu: 108
Xếp hạng về chi phí giao thông: 3
Xếp hạng về các chi phí hữu hình hơn:: 7
Xếp hạng về nền tảng người tiêu dùng địa phương: 32

Canada
20 nền kinh tế dễ làm ăn nhất thế giới năm 2013 - Ảnh 14

Xếp hạng chung: 6 (Tied)
Xếp hạng về mức độ hội nhập kinh tế: 40
Xếp hạng về chi phí thành lập doanh nghiệp: 32
Xếp hạng về chi phí nhân công/nguyên vật liệu: 30
Xếp hạng về chi phí giao thông: 6
Xếp hạng về các chi phí hữu hình hơn:: 12
Xếp hạng về nền tảng người tiêu dùng địa phương: 8

Australia
20 nền kinh tế dễ làm ăn nhất thế giới năm 2013 - Ảnh 15

Xếp hạng chung: 6 (Tied)
Xếp hạng về mức độ hội nhập kinh tế: 7
Xếp hạng về chi phí thành lập doanh nghiệp: 40
Xếp hạng về chi phí nhân công/nguyên vật liệu: 9
Xếp hạng về chi phí giao thông: 12
Xếp hạng về các chi phí hữu hình hơn:: 15
Xếp hạng về nền tảng người tiêu dùng địa phương: 23

Đức
20 nền kinh tế dễ làm ăn nhất thế giới năm 2013 - Ảnh 16

Xếp hạng chung: 5
Xếp hạng về mức độ hội nhập kinh tế: 1
Xếp hạng về chi phí thành lập doanh nghiệp: 78
Xếp hạng về chi phí nhân công/nguyên vật liệu: 8
Xếp hạng về chi phí giao thông: 5
Xếp hạng về các chi phí hữu hình hơn:: 17
Xếp hạng về nền tảng người tiêu dùng địa phương: 5

Hà Lan
20 nền kinh tế dễ làm ăn nhất thế giới năm 2013 - Ảnh 17

Xếp hạng chung: 4
Xếp hạng về mức độ hội nhập kinh tế: 23
Xếp hạng về chi phí thành lập doanh nghiệp: 33
Xếp hạng về chi phí nhân công/nguyên vật liệu: 26
Xếp hạng về chi phí giao thông: 4
Xếp hạng về các chi phí hữu hình hơn:: 5
Xếp hạng về nền tảng người tiêu dùng địa phương: 22

Nhật Bản
20 nền kinh tế dễ làm ăn nhất thế giới năm 2013 - Ảnh 18

Xếp hạng chung: 3
Xếp hạng về mức độ hội nhập kinh tế: 3
Xếp hạng về chi phí thành lập doanh nghiệp: 36
Xếp hạng về chi phí nhân công/nguyên vật liệu: 1
Xếp hạng về chi phí giao thông: 14
Xếp hạng về các chi phí hữu hình hơn:: 29
Xếp hạng về nền tảng người tiêu dùng địa phương: 1

Mỹ
20 nền kinh tế dễ làm ăn nhất thế giới năm 2013 - Ảnh 19

Xếp hạng chung: 2
Xếp hạng về mức độ hội nhập kinh tế: 4
Xếp hạng về chi phí thành lập doanh nghiệp: 8
Xếp hạng về chi phí nhân công/nguyên vật liệu: 3
Xếp hạng về chi phí giao thông: 7
Xếp hạng về các chi phí hữu hình hơn:: 27
Xếp hạng về nền tảng người tiêu dùng địa phương: 38

Hồng Kông
20 nền kinh tế dễ làm ăn nhất thế giới năm 2013 - Ảnh 20

Xếp hạng chung: 1
Xếp hạng về mức độ hội nhập kinh tế: 14
Xếp hạng về chi phí thành lập doanh nghiệp: 1
Xếp hạng về chi phí nhân công/nguyên vật liệu: 64
Xếp hạng về chi phí giao thông: 2
Xếp hạng về các chi phí hữu hình hơn:: 2
Xếp hạng về nền tảng người tiêu dùng địa phương: 27