32 điểm mới về thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo baohaiquan.vn

Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp(TNDN) tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC sẽcó hiệu lực từ ngày 6-8-2015. So với những quy định hiện hành, Thông tư này có tới 32 điểm mới.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Chuyển thu nhập đầu tư ngoài nước về Việt Nam

Về phương pháp tính thuế TNDN, Thông tư 96 sửa đổi, bổ sung một số quy định về kê khai, nộp thuế TNDN đối với doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại nước ngoài.

Cụ thể, việc doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ở nước ngoài chuyển phần thu nhập sau khi đã nộp thuế TNDN ở nước ngoài về Việt Nam được thực hiện theo quy định của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần nếu chuyển về từ các nước đã ký Hiệp định.

Đối với các nước chưa ký Hiệp định, trường hợp thuế TNDN ở các nước mà doanh nghiệp đầu tư chuyển về có mức thuế suất thuế TNDN thấp hơn, doanh nghiệp sẽ phải đóng thêm phần chênh lệch so với số thuế tính theo Luật thuế TNDN của Việt Nam.

Khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài được kê khai vào quyết toán thuế TNDN của năm có chuyển phần thu nhập về nước theo quy định của pháp luật về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài. Khoản lỗ, lãi phát sinh từ dự án đầu tư ở nước ngoài không được trừ vào số lỗ, lãi phát sinh trong nước của doanh nghiệp khi tính thuế TNDN.

Nếu doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ở nước ngoài chuyển thu nhập về nước mà không kê khai, nộp thuế phần thu nhập này, cơ quan Thuế sẽ ấn định thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh tại nước ngoài theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Thông tư 96 cũng hướng dẫn rõ hơn về chuyển lỗ năm tiếp theo giữa các loại thu nhập. Theo đó, trong kỳ tính thuế, doanh nghiệp có chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản) nhưng bị lỗ thì số lỗ này được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Sau khi bù trừ vẫn còn lỗ thì tiếp tục được chuyển sang các năm tiếp theo trong thời hạn chuyển lỗ theo quy định.

Chênh lệch tỷ giákhông liên quan trực tiếp đến doanh thu

Với Thông tư mới, Bộ Tài chính cũng sửa đổi quy định về thời điểm xác định xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động cung ứng dịch vụ.

Theo quy định này, thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ cho người mua trừ doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong một số trường hợp cụ thể và doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi.

Thông tư cũng bỏ quy định thu nhập khác là khoản thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế mà khoản thu nhập này không thuộc các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh ghi trong đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp; bỏ quy định khoản thu nhập từ dự án đầu tư ở nước ngoài khi chuyển về nước được coi là khoản thu nhập khác.

Về thu nhập từ chênh lệch tỷ giá, Bộ Tài chính quy định: Khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ không liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp, nếu phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá tính vào chi phí tài chính, nếu phát sinh lãi chênh lệch tỷ giá tính vào thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế.

Lãi hoặc lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ cuối năm tài chính không liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp được tính vào thu nhập khác hoặc chi phí tài chính khi xác định thu nhập chịu thuế.

Bổ sung nhiều thu nhập miễn thuế

Về thu nhập được miễn thuế, Bộ Tài chính bổ sung thu nhập từ chế biến nông sản, thủy sản của hợp tác xã; thu nhập từ chế biến nông sản, thủy sản của doanh nghiệp ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được miễn thuế TNDN.

Đồng thời hướng dẫn cụ thể: Thu nhập từ trồng trọt (gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản của hợp tác xã và của doanh nghiệp được ưu đãi thuế (gồm ưu đãi về thuế suất, miễn giảm thuế) là thu nhập từ sản phẩm do doanh nghiệp, hợp tác xã tự trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng và thu nhập từ chế biến nông sản, thủy sản (gồm cả trường hợp hợp tác xã, doanh nghiệp mua sản phẩm nông sản, thủy sản về chế biến).

Thu nhập của sản phẩm, hàng hóa chế biến từ nông sản, thủy sản được ưu đãi thuế (bao gồm ưu đãi về thuế suất, miễn giảm thuế) phải đáp ứng đồng thời các điều kiện: Tỷ lệ giá trị nguyên vật liệu là nông sản, thủy sản trên giá thành sản xuất hàng hóa, sản phẩm từ 30% trở lên; Sản phẩm, hàng hóa từ chế biến nông sản, thủy sản không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Doanh nghiệp phải xác định riêng thu nhập sản phẩm, hàng hóa chế biến từ nông sản, thủy sản để được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Đặc biệt, Thông tư 96 bãi bỏ việc khống chế 15% chi phí quảng cáo, tiếp thịvà quy định năm miễn thuế, giảm thuế cũng như các nội dung hướng dẫn về thuế TNDN do Bộ Tài chính và các ngành ban hành không phù hợp với các quy định mới trong Thông tư này.

Thông tư số 96/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 6-8-2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2015 trở đi.

Đối với các doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác năm dương lịch, việc chuyển tiếp ưu đãi thuế TNDN được tính cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015 và các nội dung sửa đổi, bổ sung khác thực hiện từ ngày 1-1-2015.

Khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài phát sinh từ kỳ tính thuế năm 2014 trở về trước doanh nghiệp thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định tại Thông tư về thuế TNDN tại thời điểm tương ứng. Từ năm 2015, chuyển khoản thu nhập trên về nước thì không phải thực hiện kê khai, nộp thuế đối với khoản thu nhập này. Khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài từ kỳ tính thuế năm 2015 thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 96.