Hải quan TP. Hải Phòng:

8 giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2022

Đức Trung

Năm 2022, Cục Hải quan TP.Hải Phòng được giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước (NSNN) 63.630 tỷ đồng, chiếm 18,1% số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu của cả nước, tăng 13,6% so với năm 2021. Chỉ tiêu phấn đấu của toàn Cục trong năm 2022 là 68.600 tỷ đồng tăng 14,3% so năm 2021. Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ này, Cuc Hải quan TP. Hải Phòng đã đề ra 8 giải pháp trọng tâm triển khai quyết liệt ngay từ những tháng đầu năm.

Cục Hải quan TP Hải Phòng đã và đang chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được giao
Cục Hải quan TP Hải Phòng đã và đang chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được giao

Xác định năm 2022 sẽ tiếp tục là một năm đầy khó khăn và thách thức trong thực hiện nhiệm vụ thu NSNN. Làn sóng đại dịch COVID-19 lần thứ tư đã gây hậu quả nặng nề cho nền kinh tế, nhất là các trung tâm kinh tế của đất nước, dự báo gian lận thương mại và buôn lậu sẽ diễn ra phức tạp gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Mặt khác, tình hình quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp chiến tranh giữa Nga – Ukraine làm ảnh hưởng nghiêm trong đến nền kinh tế toàn cầu và Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, Cục Hải quan TP Hải Phòng đã chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được giao. Cụ thể:

Một là, yêu cầu trưởng các đơn vị quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện đến toàn thể cán bộ công chức các văn bản: Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 với phương châm hành động của Chính phủ là “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”;

Đồng thời, xây dựng và triển khai quyết liệt, đồng bộ kế hoạch hành động công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác hải quan, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 theo yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022; Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó là thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với COVID-19. Chỉ thị số 439/CT-TCHQ ngày 11/02/2022 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2022.

Hai là, trưởng các đơn vị quán triệt đến toàn thể cán bộ công chức nâng cao nhận thức, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách, hiện đại hóa của ngành hải quan gắn liền với nâng cao hiệu quả của công tác quản lý trong quá trình thực thi công vụ. Tập trung nguồn lực xây dựng Hệ thống công nghệ thông tin mới, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, đáp ứng yêu cầu quản trị thông minh, có khả năng tích hợp, kết nối, chia sẻ thông tin giữa các bộ, ngành, các doanh nghiệp thông qua cơ chế một cửa quốc gia.

Ba là, triển khai thực hiện Quyết định số 133/QĐ-HQHP ngày 21/02/2022 về việc ban hành Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp và các bên liên quan của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng năm 2022 có hiệu quả, đưa quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp đi vào thực chất tại tất cả các hoạt động nghiệp vụ của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan, quản lý hải quan và công tác thu NSNN, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại. Thường xuyên đồng hành, giải đáp, tháo gỡ triệt để khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục hải quan, chính sách thuế, quản lý nợ thuế… tạo sự tin tưởng, yên tâm cho cộng đồng doanh nghiệp. Củng cố nhân sự và duy trì thường xuyên hoạt động của Tổ giải quyết vướng mắc tại Cục và các Chi cục Hải quan, kịp thời giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phản ánh của doanh nghiệp trong phạm vi thuộc thẩm quyền được giao.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm soát hải quan, kiểm tra sau thông quan, thanh tra, kiểm tra, đẩy mạnh công tác kiểm tra trị giá, mã trong thông quan, tập trung rà soát, đánh giá phân tích thông qua Hệ thống GTT02, hệ thống trực ban trực tuyến và các hệ thống công nghệ thông tin đối các mặt hàng có rủi ro cao, gian lận, giả mạo xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp, khai sai mã số, khai ngụy trang tên hàng hoặc khai tên hàng không rõ ràng, đầy đủ… Đặc biệt là các mặt hàng nhập khẩu có điều kiện, các lô hàng vận chuyển kết hợp, vận chuyển độc lập, hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, quá cảnh và hàng hóa đưa về bảo quản chờ thông quan.

Nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn trong đó chú trọng vào công tác chống GLTM qua mã, giá, C/O, xâm phạm quyền SHTT… nhằm đảm bảo kiểm soát tốt tình hình, không để hình thành các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua địa bàn quản lý và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng cho các doanh nghiệp trên địa bàn...

Năm là, phấn đấu hoàn thiện toàn bộ hồ sơ đủ điều kiện xóa nợ theo Nghị quyết 94/2020/QH14 ngày 26/11/2020 và Luật Quản lý thuế số 38/2020/QH14 để báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét xóa nợ thuế; tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế; áp dụng các biện pháp phù hợp theo quy định của pháp luật đối với từng nhóm nợ, không để phát sinh nợ thuế mới, không để nợ tại thời điểm 31/12/2022 cao hơn thời điểm 31/12/2021.

Sáu là, đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, áp dụng công nghệ 4.0 vào quy trình thủ tục, rút ngắn thời gian thông quan, tạo thuận lợi thương mại và thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương ngành tài chính.

Bảy là, chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến tập huấn đến cộng đồng doanh nghiệp và cán bộ công chức hải quan về các văn bản pháp luật mới ban hành.

Tám là, tăng cường công tác đào tạo, tự đào tạo để đảm bảo có nguồn nhân lực chất lượng, từ đó bố trí, sắp xếp cán bộ công chức có khả năng trình độ vào các vị trí phù hợp để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Cục Hải quan TP. Hải Phòng phát huy những kết quả đạt được của những năm trước, quyết tâm triển khai quyết liệt các giải pháp thu ngân sách hiệu quả, phù hợp với tình hình mới nhằm hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN được giao năm 2022.