95,5% doanh nghiệp đã đăng kí nộp thuế điện tử

PV.

Nhờ nỗ lực triển khai kịp thời và triệt để công tác cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là chương trình nộp thuế điện tử của Tổng cục Thuế, đến nay, đã có 95,5% doanh nghiệp đăng kí nộp thuế điện tử qua cổng thông tin của Tổng cục Thuế.

95,5% doanh nghiệp đã đăng kí nộp thuế điện tử.
95,5% doanh nghiệp đã đăng kí nộp thuế điện tử.

Việc đẩy mạnh triển khai chương trình nộp thuế điện tử là khâu đột phá quan trọng góp phần thay đổi mạnh mẽ thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, cắt giảm được hàng chục giờ nộp thuế, giảm phiền hà cho doanh nghiệp trong nước, từ đó cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đối với cơ quan Thuế, nộp thuế điện tử giúp nâng cao hiệu quả quản lý thuế, tạo nguồn thu thuế bền vững cho ngân sách Nhà nước, góp phần thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển.

Thời gian qua, việc triển khai nộp thuế điện tử đã đạt được những kết quả đáng kể. Trong 6 tháng đầu năm 2016, toàn ngành Thuế đã triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử tại 63/63 tỉnh, thành phố. Số lượng doanh nghiệp thực tế sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử đạt trên 80%.

Trong đó, tổng số doanh nghiệp đã đăng ký nộp thuế điện tử qua cổng của Tổng cục Thuế là trên 513 nghìn doanh nghiệp, đạt tỷ lệ trên 95,5% số doanh nghiệp đang hoạt động. Tổng số doanh nghiệp đã đăng ký sử dụng dịch vụ với một trong số các ngân hàng đã cung cấp dịch vụ là trên 492 nghìn doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 80,21%.

Nhờ đó, tổng số tiền đã nộp vào ngân sách Nhà nước qua cổng thông tin nộp thuế điện tử của Tổng cục Thuế từ 1/1/2016 đến nay đạt trên 174 nghìn tỷ đồng. Số lượng giấy nộp tiền lập qua hệ thống nộp thuế điện tử của Tổng cục Thuế trong 6 tháng đầu năm 2016 cũng đã vượt tổng số giấy nộp tiền được lập của cả năm 2015.

Với phương châm coi cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cơ quan thuế các cấp, trong thời gian tới, toàn ngành Thuế tiếp tục bổ sung năng lực hệ thống tối đa nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng dịch vụ thuế điện tử của doanh nghiệp trên toàn quốc. Đồng thời, tổ chức nâng cấp hệ thống nộp thuế điện tử và triển khai mở rộng dịch vụ nộp thuế điện tử với các ngân hàng thương mại trong nước.

Trong công văn số 3304/TCT-CNTT ngày 31/3/2016 của Tổng cục Thuế gửi tới cục thuế các tỉnh/thành phố, Tổng cục Thuế đã đề ra mục tiêu phấn đấu đạt tối thiểu 95% doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử trong tháng 12/2016.

Theo đó, trong tháng 8, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục mở rộng triển khai dịch vụ khai và nộp thuế điện tử cho người nộp thuế là các đơn vị hành chính sự nghiệp sử dụng chữa ký số của Ban Cơ yếu chính phủ cấp.

Đồng thời, Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các cục thuế giao nhiệm vụ/chỉ tiêu cụ thể cho từng chi cục thuế, đảm bảo 3 chỉ tiêu: 95% doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử; 95% giao dịch nộp thuế trong tháng được thực hiện bằng phương thức nộp thuế điện tử; 95% số tiền thực hiện nộp thuế trong tháng được thực hiện bằng phương thức điện tử.

Trên cơ sở đó, toàn ngành Thuế sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế quản lý thuế nhằm thực hiện đơn giải hoá thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật thuế, giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế, phấn đấu đến năm 2020 Việt Nam là 1 trong 4 nước đứng đầu khu vực Đông Nam Á được xếp hạng có mức độ thuận lợi về thuế. Tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo thống nhất, có tính liên kết cao.