VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Bộ Tài chính hoàn thành xuất sắc các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động

Thay mặt Đảng và Nhà nước, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trao tặng Huân chương Chiến công, Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Bộ Tài chính hoàn thành xuất sắc các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị "Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng", trong 5 năm vừa qua, công tác thi đua thi khen thưởng trong toàn ngành Tài chính đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Qua đó, góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn Ngành, nâng cao năng lực, đạo đức nghề nghiệp, của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Bộ trưởng Bộ Tài chính gửi thư kêu gọi Hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”

Khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động toàn quốc lần thứ X

Báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành Tài chính

Theo đó, sau 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị, công tác thi đua thi khen thưởng trong toàn ngành Tài chính đã đạt được nhiều kết quả nổi bật sau: 

Một là, thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" (giai đoạn 2011-2020) và phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" (giai đoạn 2016-2020): Thực hiện Nghị quyết của Đảng, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách hướng dẫn thi hành một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Đồng thời Bộ Tài chính chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016 - 2020 trong toàn ngành Tài chính, gắn với các nhiệm vụ được giao về xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững... 

Từ năm 2016 đến nay, Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị tham mưu, trình Chính phủ, trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung và ban hành 03 Luật, 02 Nghị quyết; tham mưu trình Chính phủ ban hành 15 Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 05 Quyết định; ban hành theo thẩm quyền và phối hợp ban hành 49 Thông tư; 01 Quyết định và 09 Công văn quy định, hướng dẫn về các cơ chế, chính sách tài chính...

Từ năm 2016 đến nay, Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị tham mưu, trình Chính phủ, trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung và ban hành 03 Luật, 02 Nghị quyết; tham mưu trình Chính phủ ban hành 15 Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 05 Quyết định; ban hành theo thẩm quyền và phối hợp ban hành 49 Thông tư; 01 Quyết định và 09 Công văn quy định, hướng dẫn về các cơ chế, chính sách tài chính triển khai, thực hiện nội dung của các phong trào gắn với các nhiệm vụ của Bộ Tài chính trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Về mức vốn đã huy động để thực hiện Chương trình mặt trận tổ quốc về xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2016-2019 là 1.268.823,5 tỷ đồng. Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững: trong giai đoạn 2016-2019, ngân sách nhà nước đã bố trí 14.445,2 tỷ đồng cho Ngân hàng chính sách xã hội triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách. Từ đó, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo, ổn định an ninh, chính trị, hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới...

Hai là, phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và Phát triển" (2017-2020): Trong các năm qua thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và hưởng ứng phát động thi đua của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển, Bộ Tài chính đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn Ngành xây dựng cơ chế chính sách, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hỗ trợ tạo môi trường thuận lợi, bảo đảm quyền kinh doanh, bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh đối với các doanh nghiệp...

Ba là, phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025: Thực hiện Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành về Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" (giai đoạn 2019-2025), Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1897/QĐ-BTC về Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính thi đua thực hiện văn hóa công sở" (giai đoạn 2019-2025) trong toàn ngành Tài chính.

Qua đó, các phong trào thi đua đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; nâng cao năng lực, ý thức, văn hóa công vụ, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng văn hóa công sở, môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp, hiện đại.

Bên cạnh đó, kết quả triển khai phong trào thi đua là một trong những nội dung quan trọng để đánh giá, xét khen thưởng hàng năm cho các tập thể, cá nhân công tác trong ngành Tài chính. 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM