VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa đa dạng hóa các phương thức thanh toán điện tử trong thu ngân sách nhà nước

Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa đa dạng hóa các phương thức thanh toán điện tử trong thu ngân sách nhà nước.

Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa đa dạng hóa các phương thức thanh toán điện tử trong thu ngân sách nhà nước

Với phương châm “tất cả vì khách hàng”, trong những năm qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Khánh Hòa đa dạng hóa các phương thức thanh toán điện tử trong thu ngân sách nhà nước (NSNN), tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc nộp, theo dõi thông tin nộp NSNN trực tuyến mọi lúc, mọi nơi và giảm thiểu chi phí tổ chức thu NSNN…

Kho bạc Nhà nước điều hành ngân quỹ nhà nước an toàn, minh bạch và hiệu quả

Năm 2021, Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên - Huế quản lý, điều hành ngân quỹ an toàn, hiệu quả

Sửa đổi, bổ sung quy định tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước

Trong những năm qua, KBNN Khánh Hòa đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cung cấp dịch vụ điện tử cho cá nhân, đơn vị giao dịch và quản lý hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công.

Về thu NSNN, KBNN Khánh Hòa đã triển khai Dự án hiện đại hóa quy trình thu nộp thuế giữa Thuế - Hải quan - KBNN, Dự án tổ chức phối hợp thu NSNN giữa các cơ quan trong ngành tài chính với các ngân hàng thương mại…

KBNN Khánh Hòa cũng mở rộng ủy nhiệm thu và phối hợp thu NSNN với 8 ngân hàng thương mại cổ phần gồm: Vietinbank Khánh Hòa, BIDV Khánh Hòa, Agribank Khánh Hòa, Vietcombank Khánh Hòa, MB Khánh Hòa, SeABank Nha Trang, SHB Khánh Hòa và LienVietPostBank Khánh Hòa. Qua triển khai thực hiện cho thấy, việc truyền dữ liệu điện tử từ cơ quan kho bạc sang cơ quan Thuế, Tài chính, Hải quan kịp thời, khớp đúng; việc phối hợp thu NSNN thực hiện hiệu quả.

Bên cạnh đó, để tập trung nhanh nguồn thu NSNN, KBNN Khánh Hòa đã thực hiện mở tài khoản thanh toán ngoại tệ USD tại Vietcombank Khánh Hòa; bổ sung thu qua các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp giấy phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; thu qua Cổng Dịch vụ công quốc gia và cổng dịch vụ công cấp bộ, tỉnh; triển khai diện rộng truyền nhận thông tin hoàn trả NSNN điện tử giữa cơ quan Thuế và KBNN. Nhờ đó, mạng lưới tài khoản chuyên thu từng bước được mở rộng, đa dạng hóa các phương thức thanh toán điện tử trong thu NSNN, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc nộp, theo dõi thông tin nộp NSNN trực tuyến mọi lúc, mọi nơi và giảm thiểu chi phí tổ chức thu NSNN…

Đối với kiểm soát chi NSNN, KBNN Khánh Hòa đã triển khai ứng dụng công nghệ cung cấp đầy đủ thông tin cam kết chi NSNN phục vụ cho việc lập, phân bổ và thực hiện kế hoạch ngân sách trung hạn, hàng năm; thống nhất đầu mối, quy trình và số hóa công tác kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN qua Kho bạc. Đồng thời, đổi mới phương thức kiểm soát chi theo hướng chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm gắn với việc phân cấp, giao trách nhiệm giải trình cho đơn vị sử dụng ngân sách. Nhờ đó, đã rút ngắn thời gian thanh toán vốn từ 4 ngày xuống còn 1 ngày với khoản tạm ứng và 80% khoản thanh toán khối lượng hoàn thành theo hình thức thanh toán trước, kiểm soát sau; đối với các khoản thanh toán còn lại cũng chỉ tối đa không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Về tổng kế toán nhà nước và báo cáo ngân sách, báo cáo tài chính nhà nước, KBNN Khánh Hòa thu thập dữ liệu kế toán tại tất cả các đơn vị kế toán nhà nước, cho phép kết xuất thông tin, báo cáo phản ánh toàn bộ thông tin tài chính nhà nước có nguồn gốc từ NSNN tỉnh hoặc do tỉnh quản lý là cơ sở thông tin đa chiều để các cấp lãnh đạo phân tích, đánh giá hiệu quả chi tiêu công, phân bổ các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM