VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Năm 2021, tổng doanh thu phí của toàn thị trường bảo hiểm ước tăng 15,59%

Năm 2021, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 214.958 tỷ đồng, tăng 15,59% so với năm 2020.

Năm 2021, tổng doanh thu phí của toàn thị trường bảo hiểm ước tăng 15,59%

Năm 2021, bất chấp những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội của đất nước, thị trường bảo hiểm Việt Nam vẫn đạt được những kết quả ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu phí bảo hiểm của toàn thị trường ước đạt 214.958 tỷ đồng, tăng 15,59% so với năm 2020. Các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) đã đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 577.069 tỷ đồng, tăng 22,24% so với năm 2020.

Ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong quản lý thị trường bảo hiểm

Yếu tố cộng hưởng giúp thị trường bảo hiểm tăng trưởng trong đại dịch COVID-19

Kiến tạo, phát triển thị trường bảo hiểm an toàn, minh bạch, bền vững

[Infographics] Thị trường bảo hiểm 9 tháng đầu năm 2021

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, trong năm 2021, tổng tài sản của các DNBH ước đạt 710.002 tỷ đồng, tăng 23,86% so với năm 2020. Trong đó, các DNBH phi nhân thọ ước đạt 104.653 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt 605.349 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 152.484 tỷ đồng, tăng 19,34% so với năm 2020. Trong đó, các DNBH phi nhân thọ ước đạt 35.963 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt 116.521 tỷ đồng.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 214.958 tỷ đồng, tăng 15,59% so với năm 2020, trong đó doanh thu phí bảo hiểm trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 57.609 tỷ đồng, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 157.349 tỷ đồng.

Các DNBH đã chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 49.561 tỷ đồng, tăng 1,68% so với năm 2020. Trong đó, các DNBH phi nhân thọ ước đạt 18.891 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt 30.670 tỷ đồng.

Cũng theo số liệu của Bộ Tài chính, các DNBH đã đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 577.069 tỷ đồng, tăng 22,24% so với năm 2020. Trong đó, các DNBH phi nhân thọ ước đạt 52.223 tỷ đồng; các DNBH nhân thọ ước đạt 524.846 tỷ đồng.

Về dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm, trong năm 2021, tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 455.606 tỷ đồng, tăng 24,89% so với năm 2020, trong đó các DNBH phi nhân thọ ước đạt 26.981 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt 428.625 tỷ đồng.

Đối với hoạt động môi giới bảo hiểm, trong năm 2021, tổng số phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới bảo hiểm ước đạt 12.715 tỷ đồng, tăng 14,8% so với năm 2020. Trong đó, phí bảo hiểm gốc thu xếp qua môi giới ước đạt 7.499 tỷ đồng, tăng 8,76% so với năm 2020; phí tái bảo hiểm thu xếp qua môi giới ước đạt 5.216 tỷ đồng, tăng 24,7% so với năm 2020.

Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh của các DN môi giới bảo hiểm năm 2021 ước đạt 990 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2020; tổng doanh thu phí dịch vụ ước đạt 32 tỷ đồng; doanh thu tài chính và doanh thu khác ước đạt 17 tỷ đồng.

Tổng tài sản của các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm ước đạt 1.161 tỷ đồng, tăng 16,38% so với năm 2020. Nguồn vốn chủ sở hữu của các DN môi giới bảo hiểm ước đạt 615 tỷ đồng, tăng 34,66% so với năm 2020.

Đối với thị trường bảo hiểm, tính đến năm 2021, thị trường bảo hiểm có 76 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, trong đó có 31 DNBH phi nhân thọ, 19 DNBH nhân thọ, 02 doanh nghiệp tái bảo hiểm, 24 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm  và 1 chi nhánh DNBH phi nhân thọ nước ngoài.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM