Áp dụng mức lương cơ sở mới, quyền lợi về BHXH gia tăng

PV.

Thực hiện Nghị định của Chính phủ về áp dụng mức lương cơ sở mới từ ngày 1/7/2018, theo đó nhiều quyền lợi về bảo hiểm xã hội (BHXH) của người tham gia cũng được điều chỉnh tăng.

Từ ngày 1/7/2018 áp dụng mức lương cơ sở mới, nhiều quyền lợi về BHXH của người tham gia được điều chỉnh tăng.
Từ ngày 1/7/2018 áp dụng mức lương cơ sở mới, nhiều quyền lợi về BHXH của người tham gia được điều chỉnh tăng.

Theo đó, những nội dung cụ thể gồm:

Thứ nhất, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng quy định tại Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ, từ 1/7/2018, tăng thêm 6,92% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng hiện hưởng vào thời điểm tháng 6/2018, đối với những người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng như: Cán bộ công chức, viên chức, người lao động, quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu, cán bộ xã, phường, thị trấn… đang hưởng lương hưu hàng tháng; Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, trợ cấp theo Quyết định số 613/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu đang hưởng trợ cấp hàng tháng; Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng. BHXH Việt Nam đã thực hiện quản lý các đối tượng hưởng trên phần mềm quản lý của ngành nên đã kịp thời điều chỉnh mức hưởng đúng thời điểm quy định cho các đối tượng thụ hưởng.

Thứ hai, Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, theo đó từ ngày 1/7/2018 mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/tháng. Việc quy định mới về mức lương cơ sở dẫn tới việc phải điều chỉnh lại mức đóng BHXH và mức hưởng BHXH đối với các trường hợp phát sinh tại thời điểm 1/7/2018 mà việc tính đóng, tính hưởng có liên quan lương cơ sở.

Thứ ba, việc điều chỉnh mức lương cơ sở cũng sẽ có liên quan đến mức đóng BHXH đối với những đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động đóng BHXH theo thang bảng lương do Nhà nước quy định.

Việc tăng lương cơ sở không làm thay đổi tỷ lệ đóng vào Quỹ BHXH 32% tiền lương và các khoản phụ cấp theo quy định (trong đó người lao động là 10,5%, người sử dụng lao động là 21,5%) mà chỉ tăng thêm mức đóng do lấy hệ số theo thang bảng lương do nhà nước quy định nhân với mức lương cơ sở mới là 1.390.000 đồng.

Thứ tư, theo quy định tại Khoản 6 Điều 6 và Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 59/2016/TT-BLĐTBXH thì mức hưởng chế độ ốm đau, thai sản không được điều chỉnh khi Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở, lương tối thiểu vùng. Do đó, chỉ những trường hợp phát sinh chế độ thai sản như lao động nữ phải nghỉ việc đi khám thai, sảy, nạo, hút, thai, phá thai bệnh lý, sinh con, nhận nuôi con nuôi, mang thai hộ, nhờ mang thai hộ, lao động nam hưởng chế độ thai sản… từ ngày 1/7/2018 thì được tính hưởng mức trợ cấp thai sản theo mức tăng lương cơ sở quy định tại Nghị định số 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Cụ thể: Trường hợp người lao động là cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động đóng BHXH theo thang bảng lương do Nhà nước quy định. Nếu phát sinh chế độ thai sản từ ngày 1/7/2018 thì được hưởng chế độ thai sản tương ứng hệ số lương do thang bảng lương Nhà nước quy định nhân với mức lương cơ sở mới là 1.390.000 đồng.

Trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi, lao động nam hưởng trợ cấp 1 lần khi vợ sinh con khi vợ không đóng BHXH hoặc có đóng nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 38 Luật BHXH, lao động nữ mang thai hộ sinh con theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ. Do đó, những trường hợp nêu trên phát sinh từ ngày 1/7/2018 được hưởng trợ cấp một lần tăng theo mức tăng lương cơ sở do Chính phủ quy định bằng: 2 x 1.390.000 đồng cho mỗi con sinh ra.